За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ 1 ЮЛИ ЦЕНИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“, ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВА ОТ СЕКТОР "ТОПЛОЕНЕРГЕТИ

02.06.2016 г.

       На открито заседание КЕВР обсъди доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика". Съгласно нормативните изисквания докладът на Комисията беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В обсъждането участваха изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев и представители на топлофикационни дружества от цялата страна. Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат писмено депозирани в Комисията в съответния срок и предстои да бъдат разгледани от нейните експерти.

       Комисията проведе и открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период 1.07.2016 - 30.06.2017 г. На трето за деня открито заседание беше обсъден и доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. В рамките на откритите заседания становища по заключенията в докладите на Комисията изразиха присъстващите представители НЕК, на ЕСО, на дружества от електроенергийния сектор.

       В предвидения в нормативната уредба срок, Комисията предстои да проведе обществени обсъждания по ценовите предложения. Окончателните решения за цените, считано от 1.07.2016 г., в сектор „Електроенергетика“, както и за цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран начин, КЕВР ще обяви след закритото си заседание на 30 юни 2016 г.

       След приключването на днешните заседания, председателят на КЕВР доц. Иван Иванов подчерта пред представителите на медиите, че решенията на КЕВР за цените на електрическата и топлинната енергия са изцяло насочени към защитата на дългосрочния интерес на всички потребители – битови и стопански. Те почиват на икономически обосновани фактори и на действащата нормативна уредба и допринасят за постигане баланс на интересите както на потребителите, така и на производителите и доставчиците на услуги. Според ръководителя на регулатора предлаганите от Комисията ценови решения са продължение на прилаганата по отношение на ценообразуването регулаторна рамка от средата на 2015 г., която по всеобщо мнение е допринесла за благоприятните тенденции в енергийния сектор. „С консервативния ни подход при определянето на цените се стремим да осигуряваме стабилност и предвидимост в отрасъла. Решенията на Комисията са ценово изражение на процесите на трансформация на българската енергетика с цел нейното ефективно и устойчиво развитие. Те отчитат както сегашното й състояние, така и възможните тенденции във вътрешен и международен план“, заяви доц. Иванов. Той подчерта, че експертите на регулатора са изготвили докладите си след изключително задълбочена и голяма по обем работа и при ценовите изчисления са приложени утвърдени методики като са включени всички ценообразуващи фактори.

       С цел разширяване на публичността и прозрачността в дейността на институцията, откритите заседания на КЕВР бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора.Галерия