За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР УТВЪРДИ ЦЕНИТЕ ОТ 1 АПРИЛ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ, НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ТОПЛОЦЕНТРАЛИТЕ ПО КОМБИНИРАН СПОСОБ

31.03.2016 г.

       Новата цена на газа е с 23,02% по-ниска в сравнение с предишното тримесечие, от началото на 2015 година досега намалението на синьото гориво е около 48%

        На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІ-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

       С Решението си, считано от 1 април 2016 г., КЕВР утвърди цена на природния газ за крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 312.21 лв./1000 nm3 или 33,56 лв./MWh, без акциз и ДДС. В сравнение с предишното ценово решение на Комисията за І–то тримесечие на 2016 г., намалението е с 93,35 лв./1000 nm3 или с 23.02%. Определената цена включва компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 2,3763% - 6,79 лв./1000 nm3. Към цената за ІІ-ро тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители, се добавя цена за пренос на природен газ по мрежа ниско налягане в размер на 7,72 лв./1000 nm3, без акциз и ДДС, приета с Решение №Ц-10 от 25.06.2003 г. По този начин цената за ІІ-ро тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, е в размер на 319,93 лв./nm3 или 34,39 лв./MWh, без акциз и ДДС.

       Решението на регулатора за цената на природния газ е взето въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В съответствие с нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, проведени бяха открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни.

       С приетото Решение, във връзка с изменението на цените на природния газ, считано от 1.04.2016 г., Комисията утвърди цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентралите по комбиниран способ. С намаляване на добавката, която топлофикационните дружества получават за произведената от тях електроенергия, като част от комбинираното им производство на топлинна и електрическа енергия, цената на електроенергията от комбинирано производство спада между 14 и 20 на сто. С различни проценти се намалява и цената, която потребителите в цялата страна ще заплащат за топлинната енергия, осигурявана от топлофикациите. Цената на топлинната енергия в София спада с 5,64% на сто, в Пловдив – с 0.17 %, Плевен- с 9,13%, Бургас - с 4,33%, Варна - с 4,89%, Враца - с 11,53%, Разград – с 11,32%.

       На проведения брифинг след закритото заседание на Комисията, председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов подчерта, че общото намаление на цената на природния газ от началото на 2015 г. досега е близо 48%, което има важно значение както за българската индустрия, така и за всички останали потребители. По неговите думи това води до повишаване на рентабилността и конкурентността на промишленото производство, което използва синьото гориво като основен енергоизточник. В същото време намалението на цената на природния газ има пряко позитивно отражение върху цялата верига участници в енергийната система на страната и допринася за нейното стабилизиране, каза доц. Иван Иванов. По неговите думи утвърдените от Комисията цени на топлинната енергия създават буфер, който да предпази потребителите от бъдещо увеличение в случай, че цената на природния газ започне да се повишава. Той припомни, че и с ценовото си решение от 1 октомври 2015 г. регулаторът не е отчел в пълна степен намалението на цената на природния газ именно с цел топлофикационните дружества да бъдат подкрепени и да подобрят финансовите си резултати. „Повече от пет години, когато цената на природния газ нарастваше, за да бъдат задържани цените на топлинната енергия, регулаторът увеличаваше добавката към цената на високоефективната електроенергия и тази преференциална цена беше плащана от всички български потребители на електроенергия“, каза Иван Иванов. Според него периодът, когато цената на природния газ спада, е моментът, когато трябва да се преодолее кръстосаното субсидиране и да се ограничи изкривяването в цените на топлинната и на електрическата енергия. Решението за намаляване на преференциалните цени за производство на комбинирана електроенергия ще се отрази върху намалението на компонентата „Задължения към обществото“ като окончателното решение ще бъде взето от регулатора в края на м. юни 2016., когато започва новият годишен ценови период“, заяви на брифинга председателят на КЕВР.

       Комисията изготви Годишния Отчет за дейността си за 2015 г. и в съответствие със законовите изисквания той е внесен в необходимия срок в Народното събрание, обяви председателят на регулатора. Отчетът дава пълна информация за приетите решения и нормативни документи, лицензирането, ценовото регулиране, контрола и развитието на пазара в секторите „Електроенергетика“, „Топлоенергетика“ и „Природен газ“ и ВиК услуги, работата по жалби и сигнали на потребителите, процесуалното представителство, международната дейност и административното обслужване. В документа са представени основните предизвикателства, пред които КЕВР е била изправена през изминалия период и са очертани насоките за дейността през 2016 г.

       На брифинга беше представена и приетата от КЕВР Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили. Инструкцията, заедно с формулярите, които потребителите следва да попълнят за да сменят своя доставчик, беше публикувана на 29.03.2016 г. на страницата на регулатора. „С приемането на Инструкцията КЕВР изпълни намерението си в началото на април 2016 г. да бъдат изпълнени всички необходими условия, даващи възможност битовите клиенти да избират търговци на електроенергия на свободния пазар.“, подчерта доц. Иванов. Той поясни, че документът дава яснота за процедурата за смяна на доставчика на електроенергия и за сроковете за изпълнение на всяка стъпка. Регламентирани са различните случаи, в които битови и небитови клиенти, без инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, могат да сменят своя доставчик. Смяната се администрира от електроразпределителното предприятие, към което са присъединени обектите на клиента. Заявлението за смяна на доставчика се подава от самия клиент или от избрания от него търговец (доставчик), ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно по образец. Смяната става за по-малко от месец. „В случай, че всички подадени документи отговарят на изискванията, електронабдяването от новия доставчик започва от първо число на месеца, следващ подаването на заявлението“, поясни председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

       С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, брифингът на КЕВР беше излъчван онлайн на интернет страницата на КЕВР.Галерия