За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИТЕ НАРЕДБИ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА В и К СЕКТОРА

29.03.2016 г.

Пакет от нормативни документи, свързани с приложението на наредбите за регулиране на цените и качеството на ВиК услугите (обн. ДВ бр. 6 от 22.01.2016 г.) бяха обсъдени на проведени в КЕВР обществени обсъждания на 29.03.2016 г. Наредбите са основните нормативни актове за регулацията на водния сектор и са насочени към подкрепа на течащите в него реформи. Целта е да се осигури ефективност на сектора, устойчиво развитие и създаване на условия за необходии инвестиции в областта на ВиК услугите, с които да се подобри тяхното качество.

Участниците в обществените обсъждания - представители на ВиК оператори от цялата страна, синдикални организации и държавни институции дискутираха предложените от Комисията проекти на Указания по прилагането на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите за следващия регулаторен период, започващ от 01.01.2017 г. и Указания за образуване на цените на ВиК услугите чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2017-2021 г. В предлаган проект за решение, съобразно съответните групи ВиК оператори - големи, средни, малки и микро, се определя норма на възвръщаемост на собствения капитал, норма на възвръщаемост на привлечения капитал, както и нетен цикъл на оборотния капитал в дни по години за следващия регулаторен период, като се предлагат норми на възвръщаемост на собствения капитал за отделните групи дружества: Големи ВиК оператори - 7,99% при досегашна норма 5,11%; Средни ВиК оператори – 7,59% при досегашна норма 5,71%; Малки ВиК оператори – 7,58% при досегашна норма 6,93%; Микро ВиК оператори – 7,56% при досегашна норма на възвръщаемост на собствения капитал 7,88%. По отношение на "Софийска вода" АД е изчислена икономически обоснована норма на възвръщаемост за предстоящия регулаторен период в размер на 9,94%, но същата може да бъде приложена от дружеството само ако договорът за концесия на дружеството бъде изменен – в противен случай ще се прилага нормата от 17%, определена в концесионния договор между Столична община и "Софийска вода" АД. Нормите са определени след извършен икономически анализ на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 13, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

На общественото обсъждане бяха изразени становища и по проектите на Правила за водене на Единна система за регулаторна отчетност и на Указания за допълнителна информация относно внедряване на изисквания на действащата Единна система за счетоводно отчитане. Целта е въвеждане и прилагане на стандарти от страна на ВиК операторите, които да гарантират изготвянето на цялостна и обективна информация за дейността им, насочена към по-доброто управление на активите им - Правила към единен сметкоплан на ВиК операторите; Единен сметкоплан на ВиК операторите; Инструкции и електронен модел за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на ВиК операторите.

След проведеното обществено обсъждане председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов коментира пред медиите, че нормата на възвръщаемост на ВиК операторите е определена на базата на обективни показатели и е съпоставима с нормата в сектор "Енергетика". Председателят на КЕВР припомни, при определяне цени на водните услуги, Комисията ще отчете всички доказани ценообразуващи фактори, но няма да допусне резки скокове в ценовите нива. Той допълни също, че с цел достъпност на ВиК услугите през новия регулаторен период 2017-2021 г., при определянето на цените им, Комисията ще се ръководи от утвърдените праговете на социална поносимост за да бъдат защитени потребителите на услуги.

Окончателно решение за приемане на обсъдените нормативни документи за регулацията на В и К сектора ще бъде взето на закрито заседание Комисията на 18.04.2016 г.Галерия