За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ИВАН ИВАНОВ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ ОТКРИВА НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

22.03.2016 г.

"Европейският енергиен съюз е предизвикателство за страните от Общността и открива нови хоризонти за сътрудничество и нови възможности за потребителите на електроенергия и природен газ". Това заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на проведената конференция "Европейският енергиен съюз - въздействие и последици за гражданското общество в България". Председателят на регулатора беше основен докладчик на форума, организиран от Икономическия и социален съвет на България съвместно с Европейския икономически и социален комитет. Сред участниците бяха представители на европейски институции, на работодателски организации в България, синдикати.

В изказването си доц. Иван Иванов посочи предизвикателствата за нашата страна и областта на електроенергетиката и природния газ. Той заяви, че България предприема мерки за изпълнение на изискванията на Енергийния съюз, в т.ч. и възможностите на преносната инфраструктура за осигуряване на трансгранична търговия в обем не по-малък от 10 % от годишно произведената от страните електроенергия. В момента капацитетът на националната ни електропреносна мрежа позволява пренос на 11% като перспективата е до 2030 г. той да нарасне до 15 %. Като друго направление в работата на регулатора, доц. Иванов изтъкна прилагането на изискванията на Третия либерализационен пакет и на Регламент 1227/2011 /REMIT/ за интегритет и прозрачност на пазара с цел недопускане ощетяване на потребителите от злоупотреби на участници на борсата. По отношение на пазара на природен газ като основен проблем беше посочена зависимостта от един доставчик, което не създава условия за конкуренция. За преодоляване на енергийната си зависимост България работи активно за изграждането на свързаност със съседните страни и преди всичко на интерконекторните газови връзки с Румъния и Гърция. Според доц. Иванов те имат ключово значение за постигане на един от водещите приоритети на ЕС – изграждането на Газовия коридор Север-Юг, който ще позволи доставки на природен газ за Европа от южно и източно направление. КЕВР предприема необходимите мерки за либерализацията на газовия пазар и от 2015 г. действат приетите от регулатора Правила за търговия с природен газ, за достъп до преносната мрежа и за достъп до газовите хранилища. Според него с това се създават реални предпоставки големи чуждестранни търговци на природен газ да излязат с алтернативни оферти на българския пазар, което ще доведе до намаляване на цените за всички потребители на синьо гориво.

В заключение председателят на КЕВР подчерта, че с реализирането на всички необходими мерки, в съответствие с изискванията на Европейския енергиен съюз, българските потребители ще имат реални ползи, тъй като свързаността на европейската електроенергийна и газова система ще доведе до обединяване на инфраструктурата на континента и ще създаде конкуренция, по-високо качество на услугите и по-добри цени.Галерия