За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: РЕГУЛАТОРЪТ ПОДГОТВЯ ПЪТНА КАРТА ЗА ПЪЛНОТО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

22.03.2016 г.

"Важна непосредствена задача на КЕВР през следващите месеци е създаването на пътна карта с всички конкретни стъпки и срокове за пълното либерализиране на електроенергийния пазар и за обединение със съседните енергийни пазари. Пътната карта ще подпомогне структурирането на целия процес на либерализация, която е ключов инструмент за създаване на конкурентна среда, за постигане на стабилност на енергийните дружества и на устойчива регулаторна рамка". Това подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов в изказването си на проведената днес годишна конференция "Либерализация на енергийния пазар и новите тенденции в сектора". Според доц. Иванов успехът на този процес може да бъде гарантиран само ако се предприеме цялостен пакет от мерки за защита на уязвимите потребители, върху което българските институции работят усилено съвместно с ЕК и Световната банка.

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране припомни, че преди година настоящият състав на енергийния регулатор е започнал работата си в условията на непазарна среда в електроенергията : дългосрочни договори и нарушения при изкупуването на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, липса на конкуренция на свободния пазар и на доверие от страна на потребителите. Подчертано беше, че промените в законодателството са довели до промяна на тези негативни фактори и днес са налице ясни индикатори за устойчива тенденция за финансова стабилност на сектора, за което съществена роля има приетото от регулатора ценово решение от 1.08.2015 г. През тази година Комисията си е поставила за цел да продължи работата си за намаляване на деформациите на пазара на електроенергия, сред които е кроссубсидирането между битовите и стопанските потребители. Без да бъдат премахнати тези деформации на пазара, либерализацията е невъзможна, каза Иван Иванов. Според него това предстои да се случи през следващите месеци и периодът с ниските цени на природния газ е много подходящ. В изказването си председателят на КЕВР изтъкна ролята на мерките, предприети от регулатора, за гарантиране на интегритета и прозрачността на пазара на електроенергия , които гарантират неговата устойчивост и допринасят за повишаване доверието на потребителите. "Всички наши усилия като регулатор са насочени към създаване на нормална пазарна среда в съответствие с европейските директиви в сектора, като водещи принципи в работата ни са спазването на законите, пълна прозрачност и отстояване на обществения интерес", заяви в изказването си доц. Иван Иванов.

Като важен елемент в либерализацията на енергийния пазар председателят на КЕВР посочи възможността битовите потребители да участват на свободния пазар. Този процес може да започне от 1 април тази година, когато ще влязат в сила стандартизираните товарови профили, позволяващи и на потребители без електромери за почасово измерване да търсят нови доставчици при по-изгодни за тях условия. За целта е необходима широка разяснителна кампания от страна на търговците и електроснабдителните дружества с цел да предложат на битовите потребители такива опции за доставка и набор от услуги, които да привлекат клиентите, каза доц. Иванов. Необходимо е обаче този процес да протича плавно и всяка стъпка да бъде внимателно преценявана с цел да не се допуснат никакви сътресения. Той посочи опита на страни като Чехия, където либерализацията на пазара е продължила 6 години и през първите две години практически не е имало битови потребители на свободния пазар на ток.

В рамките на конференцията председателят на КЕВР проведе среща с Кристиян Егенхофер, ръководител на Програмата за енергетика и климат, директор на Energy Climate House, Център за изследване на европейски политики /CEPS/ и лектор по тематичния панел за влиянието на енергетиката и климата върху България и бъдещето на енергетиката. Обсъдени бяха световните тенденции за развитие на енергийния сектор в контекста на новата енергийна революция, започнала с навлизането на новите технологии. Общо беше мнението, че Парижките споразумения за климата очертават нови предизвикателства пред всички държави, в резултат на което предстоят сериозни промени в енергийните стратегии. Доц. Иван Иванов информира за предприетите мерки от българския регулатор за провеждане на реформите в енергетиката, насочени към освобождаването на сектора от всички непрозрачни практики, които възпрепятстват реалната конкуренция.Галерия