За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 6 ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ПРЕНОСНАТА ИЛИ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

24.02.2016 г.

В КЕВР беше проведено обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение в Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Съгласно нормативните изисквания, проектът, мотивите към него и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. С цел разширяване на публичността и прозрачността на дейността на регулатора, проведеното обществено обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.

Предлаганите промени са свързани с новото законодателство относно присъединяването на енергийни обекти, при които суровината за производство на електроенергия е не по-малко от 60% животински тор. Според приетите през миналата година промени в Закона за енергетиката, с които се правят промени и в Закона за енергията от възобновяеми източници, енергийни обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса ползват насърчение за приоритетно оставяне в преносната или разпределителната мрежа само ако производителят на възобновяема енергия докаже, че е регистрирал животновъден обект най-малко три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване. Текстовете регламентираха и точния брой на регистрираните животни и птици при изчисляването на мощността на енергийния обект.

Влезлите в сила законови промени налагат изменения в Наредбата за присъединяване на енергийни обекти към мрежата. Детайлно са регламентирани реда и документите за установяване и доказване на обстоятелствата по чл. 18, ал.7 от ЗЕВИ. Енергийните обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса ще прилагат задължително към документацията по заявлението за присъединяване изрични удостоверения, които да доказват, че животновъдният обект е регистриран поне три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване. Удостоверения са необходими и за доказване броя на регистрираните животни и птици, необходими за производството на 1 kWh електрическа енергия на ден. В съответствие с чл. 30, ал. 4 от ЗЕВИ, в наредбата е залегнало задължението на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 200 kW да предават в реално време данни към оператора на съответната електрическа мрежа.

В хода на общественото обсъждане на промените в Наредба № 6, мнения, препоръки и предложения изложиха присъстващите представители на Министерството на енергетиката, Комисията за наблюдение на дейността на КЕВР, ЕСО, ЕВН-България, Енерго Про-България, Българската соларна асоциация, Националния съюз на независимите енергопроизводители-Екоенергия. В рамките на двуседмичния законов срок, всяка организация, дружество или заинтересовано лице разполага с възможност да предостави в КЕВР свои писмени предложения, след което промените в наредбата ще бъдат окончателно приети на закрито заседание на регулатора.Галерия