За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР И ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН НА РУМЪНИЯ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНОТО РЕГУЛИРАНЕ

17.02.2016 г.

       На официална церемония председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ доц. д-р Иван Иванов и президентът на Енергийния регулаторен орган /АНРЕ/ на Румъния г-н Никулае Хаврилет подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на енергийното регулиране. Румънската делегация беше на работно посещение в България по покана на Комисията за енергийно и водно регулиране. В състава й участваха ръководители на генерални дирекции в АНРЕ в направленията „Електроенергиен пазар“, „Ефективност на производството, преноса, разпределението и снабдяването“, „Газов пазар, регулирани цени и тарифи“. В работната среща взеха участие и ръководството на Българската независима енергийна борса и компании от електроенергийния сектор у нас.

       Подписаното Споразумение създава правната рамка на взаимодействието между двата регулаторни органа с цел повишаване качеството на регулаторния процес посредством различни форми на сътрудничество. То предвижда провеждане на работни срещи между ръководствата на КЕВР и АНРЕ по теми от общ интерес, както и обмяна на информация, документация и полезни практики. В Споразумението са планирани и инициативи, насочени към развитие на експертния капацитет на двата енергийни регулатора. В изявленията си след подписване на Споразумението ръководителите на двата регулаторни органа подчертаха ролята му за хармонизиране на регулаторните практики и за постигане на общите цели, очертани в Третия енергиен пакет. Председателят на Енергийния регулаторен орган на Румъния Никулае Хаврилет изтъкна, че Третият енергиен пакет създава възможности за хармонизиране на мрежовите кодекси на Румъния и България и за съвместен обмен на данни. Свързаността ни прави по-ангажирани и ни заставя да вземаме по-интелигентни решения, заяви г-н Хаврилет. Според председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов създаването на Европейския енергиен съюз е голямо предизвикателство и налага активно сътрудничество между двата регулатора и между двете страни. Като определящи фактори на двустранното сътрудничество той посочи либерализацията на енергийните пазари и последващото им обединяване, изграждането на Вертикалния газов коридор и общата дейност във връзка с изграждането на интерконекторните връзки.

       В рамките на проведената работна среща между енергийните регулаторни органи на България и Румъния бяха дискутирани актуални теми от двустранен интерес – функционирането на електрическия и на газовия пазар, свързаността на пазарите, дефинирането и защитата на уязвимите потребители. От румънска страна беше представена правната рамка, регламентираща структурата, функциите, ролята и дейността на АНРЕ. Като основни насоки в дейността на румънския регулатор бяха посочени постепенното премахване на регулираните цени и защитата на потребителите, прилагане на европейските регулации за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия /REMIT/, развитие на регионалните пазари на електроенергия и природен газ, както и реализацията на мерки за енергийна ефективност. По отношение на мерките за защита на уязвимите потребители, румънските експерти представиха опита си при дефинирането на тези потребители и мерките за тяхната защита съгласно националното законодателство. Като основни фактори за определяне обхвата на тази група бяха изтъкнати нивото на доходи, здравословно състояние и възраст. Подчертано беше, че принципите за подпомагането на уязвимите потребители включват защитата им чрез директни парични помощи, а не чрез специални цени на енергоносителите, гарантиране на непрекъснатостта на снабдяването, насърчаване на мерки за енергийна ефективност, предоставяне на точна и пълна информация на потребителите за възможностите за смяна на доставчика.

       По време на дискусията участниците обмениха информация и по актуални въпроси, свързани с организацията, дейността и тенденциите за развитие на борсовите пазари на електроенергия и природен газ в двете страни. Ръководството на Българската независима енергийна борса представи пред румънската делегация дейността на стартиралия у нас борсов пазар на електроенергия, организацията и структурата на българския борсов оператор, както и мерките за спазване на правилата за поведение на участниците в търговията.

       В края на работната среща председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов и президентът на АНРЕ Никулае Хаврилет изразиха задоволството си от проведените разговори и изразиха увереността си, че задълбочаването на двустранното сътрудничество на основата на подписаното Споразумение, ще допринесе за подобряване качеството на регулаторната дейност на КЕВР и АНРЕ.Галерия