За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН

16.02.2016 г.

С издаването на месечни сертификати КЕВР допълнително ще гарантира произхода на произведената високоефективна електроенергия

В КЕВР беше проведено обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. Съгласно нормативните изисквания, проектът, мотивите към него и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Общественото обсъждане беше излъчвано онлайн на интернет страницата на КЕВР с цел разширяване публичността на работата на регулатора.

Предлаганите промени в Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, са продиктувани от необходимостта от привеждането й в съответствие с последните промените в Закона за енергетиката и транспониране разпоредбите на правото на Европейския съюз в българската нормативна уредба. Основната цел е да се гарантира точността и надеждността на издаваните от КЕВР сертификати за произход, както и да се ускорят процедурите по издаването им.

С предлаганите промени в Наредбата се определят формата, съдържанието, условията и редът за издаване на сертификатите за произход на произведената високоефективна електрическата енергия. След 1 януари 2016 г. сертификатите на производителите за произход на електрическата енергия, произведена по високоефективен способ, ще бъдат ежемесечни и в електронен формат, а не годишни, както досега. Те ще включват допълнителни данни за периода на производство на електроенергията - общата ефективност на централата, датата, от която всяка от инсталациите е въведена в експлоатация, както и общо инсталираната топлинна мощност на производствената централа. В месечните сертификати ще се посочва и дали инсталацията е получила инвестиционна подкрепа, включително и данни в случаите когато самата единица произведена високоефективна енергия е получила подкрепа от национална или европейска схема за подпомагане. КЕВР ще поддържа на своята интернет страница специален регистър с данни за издаваните сертификати за произход като по този начин те ще бъдат публични. С цел намаляване на административната тежест се съкращават сроковете, в които регулаторът ще разглежда и ще се произнася по постъпилите заявления за издаване на месечните сертификати. Без промяна остава размерът на таксите, които производителите ще заплащат на годишна база за разглеждане на заявленията за месечни сертификати. За 12 месечни сертификата в рамките на една календарна година те ще продължат да плащат общо 300 лв., каквато беше таксата за издаване на един годишен сертификат.

В хода на общественото обсъждане на промените в Наредбата свои мнения, препоръки и предложения изложиха представителите на Министерство на енергетиката, НЕК, ЕСО, ЧЕЗ Електро-България, Енерго Про-Продажби, ЕВН-Топлофикация, топлофикационните дружества в Плевен и Сливен. В рамките на двуседмичния законов срок, всяка организация, дружество или заинтересовано лице има възможност да предостави в КЕВР писмени предложения, след което те ще бъдат обобщени от работната група.

Окончателните промени в проекта на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, ще бъдат приети от регулатора на закрито заседание на 9.03.2016 г., след което ще бъдат внесени за утвърждаване на заседание на Министерския съвет с постановление с вносител заместник-министър-председателят Томислав Дончев.Галерия