За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ УТВЪРДИ ГРАФИКА ЗА ПЛАНОВИТЕ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2016 г.

08.02.2016 г.

Проверките обхващат 27 дружества в секторите "Електроенергетика", "Топлоенергетика", "Природен газ" и "В и К услуги"

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени графиците на плановите проверки през 2016 г. в секторите, по отношение на които регулаторът осъществява контролните си правомощия – "Електроенергетика", "Топлоенергетика", "Природен газ" и "В и К услуги". Проверките са на основание на Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги", съгласно които КЕВР осъществява контрол в предвидените от закона случаи. Конкретните годишни графици на плановите проверки са изготвени в съответствие с чл. 3 от "Методика за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ". Проверките са на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна.

5 /пет/ планови проверки на място ще бъдат извършени от експерти на Комисията в дружества от сектор "Електроенергетика" като основната цел е проверка за спазване на условията на издадените лицензии на енергийните дружества. При изготвянето на графика на проверките са отчетени следните критерии в съответствие с чл. 46 от Методиката : проверка на дружества, които не са проверявани през последните 2 години; дружества, на които не са извършвани планови проверки; проверка в резултат на сигнали и жалби на потребители.

7 /седем/ големи и средни енергийни дружества в сектор "Топлоенергетика" ще бъдат проверявани от Комисията през 2016 г. Плановите проверки на място ще проследят спазването на условията на издадените им лицензии като в обхвата на проверките попадат дружества, които не са проверявани планово през последните 3 години. Фактори за насрочване на проверките са също данните за финансовите резултати на дружествата от предходните 2 години, както и получените сигнали и жалби срещу тях.

През 2016 г. предстоят 7 /седем/ планови и тематични проверки на енергийни дружества в сектор "Природен газ". Три от комплексните проверки на място ще проверяват изпълнението на лицензионните условия, останалите 4 проверки ще бъдат тематични. При подбора на проверяваните дружества са отчетени редица критерии за оценка на риска - брой на присъединените потребители, финансови резултати, стойност на дълготрайните материални активи, както и годината на последната извършена проверка.

В сектор "В и К услуги" са заложени 8 /осем/ планови проверки на големи, средни и малки В и К оператори. При част от дружествата основание за включването в обсега на проверките е констатираното значително неизпълнение на одобрените им бизнес планове за периода 2009-2015 г., както и нарастващ брой на жалби срещу тях за влошено качество на предоставяните В и К услуги в обособената територия. Плановите проверки ще бъдат фокусирани върху водената отчетност от В и К операторите, наличието на регистри, използваната база данни, съхранението на първичната документация, въведената система за вътрешен контрол върху дейността на звената, свързани с дейността по отчитане и фактуриране на консумираната вода, с оглед оценка на достоверността на представяната отчетна информация.

Успоредно с утвърдените планови проверки, контролната дейност на КЕВР през 2016 г. включва и извършване на извънредни проверки на дружества в случаите на получавани сигнали за нередности, публикации за нарушения на лицензионната дейност, както и проверки след сезиране на Комисията при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес.