За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО НОВИТЕ НАРЕДБИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

07.01.2016 г.

Новата правна рамка е основен инструмент за регулацията във В и К сектора с цел повишаване на неговата ефективност и устойчивост

На закрито заседание КЕВР прие окончателно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. Обсъдени и отразени бяха предложенията за изменения в двата проекта, постъпили в рамките на проведеното на 27.11.2015 г. обществено обсъждане и след междуведомственото съгласуване. Двата проекта, мотивите към тях и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В общественото обсъждане участваха представители на Омбудсмана на Република България, Световната банка, браншови организации и синдикати, оператори, граждани.

Основните цели на приетите наредби е да бъдат извършени промени в основния инструментариум на КЕВР за регулацията на В и К отрасъла в България, които да повишат неговата ефективност и устойчивост в съответствие с европейските стандарти за регулиране предоставянето на В и К услуги. Новата правна рамка е елемент от реформата във водния сектор и ще позволи на комисията да повиши прецизността и прозрачността на регулаторната си дейност, което е от полза както за бизнеса, така и за потребителите на В и К услуги. Приемане на изцяло новите нормативни актове е в резултат на извършен анализ на практиката по прилагането на двете досегашни наредби, която показа редица несъвършенства и в редица случаи е възприемана от В и К операторите като дискриминационна и непоследователна. Отчетени са препоръки на финансиращи институции и на Европейската Комисия относно известен регулаторен риск за инвестициите в сектора и като цяло - за привеждане на регулацията в отрасъла в съответствие с добрите международни практики. Приемането на новите наредби е продиктувано и от необходимостта те да бъдат синхронизирани с извършените съществени промени в ЗВРКУ и Закона за водите, касаещи регулирането на В и К сектора и одобрената през 2014 г. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г. Правилата по новите две наредби за регулация на В и К сектора ще влязат в сила след 1 календарна година и ще се прилагат за новия регулаторен период, започващ на 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

С днешното решение на КЕВР, приетите нормативни актове - Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, ще бъдат изпратени до заместник министър-председателя Томислав Дончев, за да бъдат внесени за разглеждане на заседание на Министерския съвет.