За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerРЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година, относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT)

11.12.2015 г.

Регистрация на участниците на пазара съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, установява правила, които забраняват практики на злоупотреба, засягащи пазарите за търговия на едро с енергия, които съответстват на правилата, приложими по отношение на финансовите пазари, и на правилното функциониране на тези пазари за търговия на едро с енергия, като отчитат техните специфични характеристики.

Регламент (ЕС) № 1227/2011 въвежда за първи път в рамките на Европейския съюз: изрична забрана за манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация на енергийните пазари на едро; наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия от страна на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия при тясно сътрудничество с националните регулаторни органи за откриване и възпиране на манипулиране на пазара и търговията с вътрешна информация; санкциониране на нарушенията на правилата за пазарна злоупотреба на национално равнище.

В съответствие с разпоредбата на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, REMIT), всички участници, които участват в сделки на едро на енергийния пазар, които сделки съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT е необходимо да бъдат докладвани на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), трябва да бъдат регистрирани в национален регулаторен орган на държава-членка на ЕС.

Участниците на пазара се регистрират в националния регистър, администриран от КЕВР, съгласно чл. 9, § 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 преди да извършат сделка, която трябва да бъде докладвана на Агенцията в съответствие с член 8, § 1 от същия регламент.

Всеки участник на пазара се регистрира само при един национален регулаторен орган съгласно чл. 9, § 2 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

На регистрация в КЕВР подлежат участниците на пазара, които са се установили или пребивават постоянно в България, както и тези, които не са установени или не пребивават постоянно в Съюза, но извършват своята дейност най-активно в България.

Регистрацията на участниците на пазара в КЕВР се извършва чрез приложението Централен европейски регистър на участниците на енергийния пазар (Centralised European Register of Energy Market Participants, CEREMP), създадено от ACER.

Приложението поддържа английски език. Необходимата информация за регистрация е определена с решение на ACER № 01/2012.

Регистрацията на участниците на пазара в CEREMP е открита.

Съгласно чл. 8, § 1 участниците на пазара за търговия на едро с енергия (електрическа енергия и природен газ) предоставят на Агенцията отчет за сделките на пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване. Информацията, която трябва да се докладва, включва точно посочване на закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и количество, датите и времето на изпълнение, страните по сделката и бенефициерите по сделката и всяка друга относима информация.

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни се определят разпоредбите за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 по отношение на предоставянето на данни на Агенцията. С него се определят подробните данни за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, и основните данни. С него също така се установяват подходящи канали за докладване на данните, включително определяне на графиците и периодичността на докладите за данните.

Всички документи и необходимата информация, свързана с REMIT, можете да намерите на сайта на ACER, в раздел REMIT.

Изпратете вашите въпроси, свързани с REMIT на: REMIT@dker.bg

PDF документ 1.95MB Ръководство за регистрация на участниците на пазара в CEREMP на английски език