За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДоц. Иван Иванов: "И през 2016 г. КЕВР ще бъде част от реформата в енергийния сектор и с решенията си максимално ще допринася за либерализацията на енергийния пазар в условията на прозрачност и равнопоставеност"

07.12.2015 г.

Председателят на КЕВР и членовете на регулатора Светла Тодорова и Евгения Харитонова участваха в конференция за реформите в енергетиката

„Категорично може да се заяви, че 2015 година е начало на съществена реформа в енергетиката и всички нейни сегменти. Част от дейностите вече са осъществени, други започнаха и предстоят през следващите години“. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р Иван Иванов на проведената конференция  „Година на реформи в енергетиката. Каква е посоката?”.  В работата на форума участваха и членовете на регулатора Евгения Харитонова и Светла Тодорова.

„Реформата в българската енергетика е плод на съвместните усилия на трите институции - българският парламент, приел промените в законовата рамка, на изпълнителната власт в лицето на министър Петкова и нейния екип, осъществяващи политиката в областта на енергетиката и на трето място регулаторът с ценовите си решения и подзаконови нормативни актове в неговата секторна  отговорност“, заяви председателят на КЕВР. Според него от заложените промени, засягащи регулатора, не е постигната единствено финансова независимост, която би дала възможност КЕВР да изпълни пълноценно  новите си функции, възложени с промените в закона. Очертавайки посоките на развитие на дейността на регулатора в перспектива, той изтъкна намеренията на КЕВР пълноценно да участва  във  форумите на европейските регулаторни органи. „По този начин регулаторът ще се възползва в максимална степен от достъпа до добрите практики, прилагани от другите регулаторни органи и ще участва в създаването на съответните документи на европейската регулаторна рамка“, заяви доц. Иван Иванов.

Като основна цел на КЕВР доц. Иванов посочи  създаването на условия за финансово оздравяване на българската енергетика и решаване на натрупаните проблеми в сектора. С приетите през годината законови промени, първите индикации за финансовото оздравяване на енергетиката са вече факт, заяви той. В презентацията си ръководителят на КЕВР изнесе подробни данни за последните 4 месеца от юли до октомври 2015 г., от които става ясно, че е налице подобрение във финансовото състояние на НЕК.  Докато през юли текущият дефицит на обществения доставчик от покупката на електрическа енергия е бил 64 млн. лв., през октомври компанията вече е на плюс с 14.7 млн. лв., като към тях се добавят и 30.5 млн. лв. месечни приходи от Фонд „Сигурност на енергийната система“. Така общият положителен резултат на НЕК е 45.2 млн. лв. за октомври 2015 г. Сред  мерките, дали резултат за намаляване на годишния дефицит на НЕК  от около 650 млн. лв., доц. Иванов посочи намаляването на плащанията за високоефективното комбинирано производство със 130 млн. лв. годишно, както и спада на цената на природния газ за последното тримесечие на тази година, което ще намали допълнително разходите на НЕК с около 40 млн. лв. Другите мерки от последната година, допринесли  за стабилизиране на НЕК са намаляване на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ. Доц. Иванов изрази надежда, че с финализирането на договореностите с ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3  до края на февруари 2016 г., НЕК ще намали годишните си разходи за разполагаемост с около 97 млн. лв. Като друг фактор за балансиране на системата, председателят на КЕВР посочи и изравняването на добавката „Задължения към обществото“ за всички потребители в България.

 „Със старта на либерализацията на електроенергийния пазар у нас, България ще стане нормален участник на европейския енергиен пазар, защото цените на електроенергията ще се определят в условията на конкуренция, прозрачност и на пазарна основа, в съответствие с основополагащите принципи на ЕС в сектора,“ подчерта Иван Иванов. Стартирането на либерализацията на енергийния пазар ще наложи промени в законовата уредба и КЕВР има готовност незабавно и изцяло да ги транспонира в подзаконовата нормативна уредба от неговата компетентност чрез изменения в наредби, методология и други актове, каза председателят на КЕВР пред участниците в конференцията. Според него важно значение за успешното стартиране и функциониране електроенергийната борса са приетите от КЕВР промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, с което българският регулатор е изпълнил своевременно своя ангажимент да създаде необходимата регулаторна рамка за започващата борсова търговия и за създаването на стабилен и прогнозируем енергиен пазар. Предстои да бъде избран най-подходящия пазарен модел на борсова търговия, за което през следващите дни се очакват препоръките от доклада на Световната банка, но при всички случаи енергийният пазар ще трябва да се развива плавно с цел да бъдат избягнати евентуални сътресения, предупреди  доц. Иван Иванов. В случаите, когато пазарните цени са под договорените преференциални цени, Фондът за енергийна сигурност ще изплаща допълнителни средства на производителите, а когато пазарните цени са по-високи от договорените, производителите ще връщат пари във фонда, допълни той. Подобен модел на договори за разлики се прилага във Великобритания – за нови ВЕИ-проекти, както и за нови ядрени централи като АЕЦ Хинкли пойнт-С. Като особено важна беше изтъкната контролната функция на КЕВР след старта на борсовата търговия и по-специално  извършвания  мониторинг на пазара на електроенергия и поведението на участниците в него. След като цената на електроенергията започне да се определя изцяло въз основа на пазарните принципи, в задълженията на комисията ще се запази определянето на цените на мрежовите услуги – за достъп и разпределение, разясни доц. Иванов.

КЕВР и през 2016 г. ще бъде част от реформата в енергийния сектор като с решенията си максимално ще допринася за либерализацията на пазара в условията на прозрачност и равнопоставеност, каза в заключение доц. Иван Иванов.

В рамките на тематичния панел „Електроенергетика - процедури, предизвикателства, решения“ членът на КЕВР Светла Тодорова представи европейските практики, правила и регламенти, отнасящи се до смяната на доставчика на електроенергия. Като стратегически цели в тази насока, в своята презентация тя очерта осигуряването на лесен и стандартизиран процес на смяната и повишаването на доверието от страна на потребителя. Услугата по смяната на доставчика в страните с развит пазар е улеснена, безплатна и в повечето страни продължава не повече от 3 седмици, което създава облекчения на абонатите, подчерта Светла Тодорова. Тя посочи Препоръките за добра практика на Групата на европейските регулатори по електричество и газ, според които националните регулатори имат съществена роля за установяване на процедурите по смяна на доставчика. Като една от предстоящите задачи на КЕВР Светла Тодорова очерта изработването на стандартизиран формат за обмен на данни между участниците в процеса по смяна на доставчика. Друго задължение на регулатора е да осигури и възможност за информиране на потребителите за предлаганите от различните доставчици условия и цени, които да бъдат публикувани на интернет страниците на регулаторите. Участниците в конференцията бяха информирани, че КЕВР предстои да изготви цялостна инструкция за смяна на доставчика за нуждите на битовите потребители. В нея ще бъдат разписани популярно всички необходими стъпки, които абонатите следва да предприемат в хода на смяната на доставчика.Галерия