За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОбществено обсъждане на проектите за нови наредби за регулиране на цените и на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги

27.11.2015 г.

       Новата правна рамка е основен инструментариум за регулационната дейност във В и К сектора и ще се прилага от началото на 2017 г.

       В КЕВР беше проведено обществено обсъждане на проекта на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/ и на проекта на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги /НРКВКУ/. Съгласно нормативните изисквания, двата проекта, мотивите към тях и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. С двете нови наредби се предвижда да бъдат заменени досега действащите нормативни актове в тази област - Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, както и Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приети с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2006 г.

        „Необходимостта от приемане на изцяло новите нормативни актове е в резултат на извършен анализ на практиката по прилагането на двете досегашни наредби, която показа редица несъвършенства“, заяви на общественото обсъждане председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов. Той очерта възникналите проблеми при приложението на досегашната регулаторна рамка, която в редица случаи, е възприемана от В и К операторите като дискриминационна и непоследователна. Финансиращите институции, в това число и Европейската Комисия, от своя страна, са отчитали значителен регулаторен риск за своите инвестиции в сектора, което е друг важен индикатор за привеждането на регулацията в отрасъл В и К към добрите международни практики. Друго основание за приемането на предлаганите нови наредби, са извършените съществени промени ЗВРКУ и Закона за водите, касаещи регулирането на В и К сектора. Приетата през 2014 г. нова Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 - 2023 г., одобрена с Решение на Министерския съвет, също налага привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с актове от по-висша степен, поясни доц. Иванов.

       Основните цели на предложенията за промяна на двете наредби по приложението на ЗРВКУ, предвидени в чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ и чл. 9, ал. 3 от ЗРВКУ, е да бъдат извършени промени в основния инструментариум на КЕВР за регулацията на В и К отрасъла в България, които да спомогнат за повишаване на неговата ефективност и устойчивост и за постигане на съответствие с европейските стандарти за регулиране предоставянето на В и К услуги, подчерта доц. Иванов. Той изтъкна, че с приемането на двете нови наредби ще се постигне по-ясна регламентация и ще се оптимизират реда и условията, при които ще се осъществява занапред административната регулация на цените и качеството на В и К услугите. По този начин КЕВР ще изпълнява ефективно правомощията си за регулиране на В и К услугите, като определя техните цени и качество по начин, осигуряващ спазването на целите и принципите на ЗРВКУ и постигане целите на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

       Новата правна рамка е елемент от реформата във водния сектор и ще позволи на комисията да повиши прецизността и прозрачността на регулаторната си дейност, от което ще спечелят както бизнесът, така и потребителите на В и К услуги, заяви на общественото обсъждане председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. КЕВР ще определя цените на водните услуги веднъж годишно, на закрито заседание, поясни той, като В и К операторът ще е задължен един месец преди решението на комисията, да оповестява в медиите и на интернет-страницата си направеното предложение за цената на водата и канализационната услуга. Новите правила дават възможност на В и К операторите, при определени обстоятелства, да искат преразглеждане на цените. Това може да стане при възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер, както и при съществени промени в приходите или икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. В този случай КЕВР е задължена да информира обществеността най-малко две седмици преди да разгледа внесено искане на В и К оператори за извънредна промяна на техните цени.

       В хода на общественото обсъждане на проектите за наредби, свои мнения и предложения изложиха представители на Омбудмсана на Република България, Световната банка, Националния браншови синдикат „Водоснабдител“, Федерация „Строителство, индустрия, водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на В и К операторите, „Софийска вода“ АД, управители на етажна собственост, граждани. В рамките на двуседмичния законов срок, всяка организация, дружество или заинтересовано лице има възможността да представи писмените си предложения в КЕВР, след което двете наредби ще бъдат окончателно приети на закрито заседание на комисията. Наредбите ще бъдат приети на заседание на Министерски съвет, като вносител на постановлението ще е вицепремиерът Томислав Дончев.

       Правилата по новите две наредби за регулация на В и К сектора ще влязат в сила след 1 календарна година и ще се прилагат за новия регулаторен период, започващ на 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.Галерия