За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР прие окончателно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

27.11.2015 г.

       На закрито заседание КЕВР прие окончателно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. С промените се постига по-ясна регламентация и се оптимизират реда и условията, при които комисията осъществява регулаторната си дейност по отношение цените в сектор "Природен газ". Не се предвиждат съществени изменения в действащите процедури или затруднения в дейността на лицензираните енергийни дружества, като се запазват основните принципи и положения, касаещи методите за регулиране на цените и правилата за тяхното образуване.

       Важен елемент в измененията на Наредба №2 е предлаганото намаляване на административната тежест за бизнеса във връзка с производствата по утвърждаване на цени. Съкращават се сроковете, в които КЕВР се произнася с окончателни решения по тези производства. Намалява се броя на заседанията на регулатора, като се обединяват две процедури - провеждането на закрито заседание за приемане доклада на работната група и на закритото заседание за приемане на проект за решение. По този начин, непосредствено след откритото заседание с участието на заявителя, ще бъде провеждано общественото обсъждане на проекта на решение за утвърждаване на цени. С други направени промени в Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, текстовете на подзаконовия нормативен акт се синхронизират с терминологията, възприета в Закона за енергетиката.

       В съответствие със законовите изисквания за публичност и прозрачност, проектът за промени на Наредба №2 и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. На 9.11.2015 г. беше проведено обществено обсъждане, на което мнения и предложения по предлаганите промени изложиха представители на Министерство на енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, Българската асоциация за природен газ, граждани. В рамките на двуседмичния законов срок, до 23.11.2015 г., всяка организация, дружество или заинтересовано лице имаха възможност да представят писмените си предложения в КЕВР преди окончателното приемане на промените. Постъпилите в установения срок предложения бяха внимателно обсъдени от членовете на регулатора преди днешното му окончателно решение.Галерия