За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКЕВР И АГЕНЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ДОГОВОРИХА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ 2016 г.

13.11.2015 г.

Доц. д-р Иван Иванов: Активните контакти с Агенцията
допринасят за по-тясната интеграция с европейския енергиен регулатор

През 2016 г. КЕВР ще бъде домакин на тематичен семинар с участието на експерти от Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /ACER/ по въпроси, свързани с прилагането на основните политики през следващата година. Инициативата е част от Програмата за сътрудничество през 2016 г., която беше обсъдена на работна среща на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов и Денис Хеселинг - ръководител на отдел „Природен газ“ в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия. С цел подобряване на оперативните контакти по различни текущи въпроси, в КЕВР ще бъде изградена видеоконферентна връзка със седалището на ACER. Експерти на регулатора по въпросите на пазари, цени, лицензии и контрол на природния газ ще засилят контактите с експерти от работната група „Природен газ“ към ACER по въпросите на газова инфраструктура, балансиращи тарифи, оперативна съвместимост и др.

Доц. Иван Иванов изрази задоволство от планираната програма за сътрудничество с ACER като много добър механизъм за синхронизиране и по-пълно интегриране на КЕВР с работата на Агенцията. „С активното си участие в ръководните и работните органи на ACER, българският регулатор ще допринесе за постигане на основните цели на Агенцията и същевременно ще хармонизира изцяло своята дейност с европейските практики и регламенти в областта на единния енергиен пазар“, заяви доц. Иван Иванов.

Ръководителят на отдел „Природен газ“ в ACER Денис Хеселинг подчерта, че съгласно учредителния регламент на организацията, подпомагането и координацията на работата на националните енергийни регулатори при изпълнение на задълженията им на равнище ЕС, е една от нейните основни задачи. Според него активизирането на сътрудничеството с тях подпомага постигането на целта за създаване на конкурентен, устойчив, безопасен и прозрачен единен европейски пазар на електроенергия и природен газ в полза на всички потребители в Общността.

На срещата доц. Иванов запозна Денис Хеселинг и с основните насоки в дейността на КЕВР и по-специално с прилагането на регулаторната рамка в областта на лицензирането, преноса и търговията с природен газ. Председателят на регулатора посочи необходимостта от последователно прилагане на механизма за самооценка с цел реализиране на европейската концепция за Gas Target Model до 2017 г. В това отношение ключово значение за България има изграждането на интерконекторите със съседните страни, тъй като това е изключително необходимо за осъществяване на връзките с газовите пазари на континента, подчерта той.

В срещата с ръководителя на отдел „Природен газ“ на ACER Денис Хеселинг участваха членът на КЕВР Александър Йорданов и експерти.

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /ACER/ е създадена съгласно директивите и регламентите на Третия енергиен пакет. За осигуряване на инструментите на единния енергиен пазар, ACER сътрудничи с институциите на ЕС, националните енергийни регулатори и Европейската мрежа от оператори на преносни системи (ENTSO). ACER изпълнява централна роля в разработването на мрежа на територията на целия ЕС и прилагането на пазарни правила с цел насърчаване на конкуренцията. Агенцията координира регионални и междурегионални инициативи, насочени към интегрирането на енергийния пазар, наблюдава работата на ENTSO, както и функционирането на пазарите на природен газ и електроенергия като цяло и по-специално търговията на едро с енергия. Седалището на организацията е в Любляна, Република Словения.Галерия