За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerКОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ОДОБРИ ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

11.11.2015 г.

Според доц. Иван Иванов промените са един от ключовите фактори за старта на електроенергийната борса и основен нормативен документ за нейната работа

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно Решение за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. С решението на регулатора промените влизат в сила. Съгласно нормативните изисквания, предлаганите изменения бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Проведено беше и широко обществено обсъждане, на което мнения и предложения изложиха представители на близо 20 компании от енергийния сектор, неправителствени, браншови организации, граждани. В отговор на изпратените писма до всички електроенергийни дружества за предложения по проекта, в КЕВР бяха получени предложения в обем от 152 страници. Комисията и работната група обсъдиха всички предложения и възражения, постъпили в рамките на установените срокове.

Основните цели на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия са свързани с осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа енергия, както и с гаранции за сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система. С въвеждането на ефективно работещ организиран борсов пазар на електрическа енергия, се предоставя допълнителна възможност за търговските участници да търгуват въз основа на пазарни принципи и се повишава прозрачността и конкуренцията. Посредством ясното определяне на търговските участници, които са задължени да поемат разходите, произтичащи от заложените в Закона за енергетиката задължения към обществото, в Правилата се постига справедливо разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, вкл. оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

Промените в Правилата за търговия с електрическа енергия са изцяло съобразени с влезлите в сила промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Основната част от разпоредбите касаят участието на свободния пазар на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. С промените се дава по-прецизна и ясна регламентация на търговските участници, които заплащат цена "задължение към обществото". Посочени са и условията за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия, както и правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници на този пазар.

На проведеното на 5.11. заседание на парламентарната комисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР, председателят на регулатора доц. д-р Иван Иванов подчерта, че промените в Правилата за търговия с електрическа енергия са основен нормативен документ за ефективното функциониране на българската енергийна борса, която е от полза за всички потребители. Правилата имат ключово значение за успешния старт на либерализацията на енергийния пазар у нас и регламентират възможността всички участници да имат активно пазарно поведение в условията на конкуренция и прозрачност. По този начин, със създаването не енергийната борса, България става нормален участник на европейския енергиен пазар, прилагайки основополагащите принципи на ЕС в сектора, смята председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов.

Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (приети с решение на КЕВР по Протокол № 231 от 11 ноември 2015 г., т. 1)Галерия