За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОбществено обсъждане в КЕВР по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

09.11.2015 г.

В дискусията участваха представители на енергийния и газовия сектор, граждани

В КЕВР беше проведено обществено обсъждане по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Съгласно нормативните изисквания, проектът и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора.

В хода на общественото обсъждане, свои мнения и предложения по промените в наредбата изложиха представители на Министерство на енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, Българската асоциация за природен газ, граждани. В рамките на двуседмичния законов срок, до 23.11.2015 г., всяка организация, дружество или заинтересовано лице има възможност да представи писмените си предложения в КЕВР, които ще бъдат обсъдени преди окончателното приемане на промените.

В мотивите на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, се посочва, че целта е по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява регулаторната дейност на комисията по отношение цените в сектор "Природен газ". Предлаганите изменения и допълнения не се очаква да внесат съществени изменения в действащите процедури или затруднения в дейността на лицензираните енергийни дружества, се подчертава в мотивите. Запазват се основните принципи и положения, касаещи методите за регулиране на цените и правилата за тяхното образуване.

Сред основните цели на промените на Наредба №2 е и предлаганото намаляване на административната тежест във връзка с производствата по утвърждаване на цени. Това се постига чрез съкращаване на сроковете за произнасяне на КЕВР с окончателни решения по тези производства. Предвижда се намаляване броя на заседанията на комисията чрез обединяване на две процедури - провеждане на закрито заседание за приемане доклада на работната група и на закрито заседание за приемане на проект за решение. Това ще позволи непосредствено след откритото заседание с участието на заявителя, да бъде проведено обществено обсъждане на проекта на решение за утвърждаване на цени. С други предложени промени в наредбата се синхронизират текстовете на подзаконовия нормативен акт с терминологията, възприета в Закона за енергетиката.

След края на общественото обсъждане, председателят на КЕВР доц. д-р Иван Иванов обяви, че Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ ще бъде окончателно приета на закрито заседание на 27.11.2015 г.Галерия