За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР ИВАН ИВАНОВ: „ДОБРИТЕ ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ МОГАТ ДА ДАДАТ СИЛЕН ТЛАСЪК НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР“

22.10.2015 г.

       В общественото обсъждане днес се включиха над 20 представители от енергийния сектор и граждански сдружения

       В КЕВР беше проведено обществено обсъждане по Проект на Решение за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Съгласно нормативните изисквания, промените бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. Измененията са разработени с оглед съобразяване на влезлите в сила промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Проектът съдържа основно разпоредби, касаещи участието на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на свободния пазар. Предлага се и по-прецизна и ясна регламентация на търговските участници, които заплащат цена „задължение към обществото“. Измененията и допълненията на Правилата предвиждат условията за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия, както и правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници на този пазар. Основните цели на промените са в следните насоки : осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа енергия, както и гаранции за сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система; с въвеждането на ефективно работещ организиран борсов пазар на електрическа енергия се предоставя допълнителна възможност за търговските участници да търгуват въз основа на пазарни принципи и се повишава прозрачността и конкуренцията на пазара на електрическа енергия ; с ясното определяне на търговските участници, които са задължени да поемат разходите, произтичащи от заложените в ЗЕ задължения към обществото, се постига справедливо разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, вкл. оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

       В рамките на проведеното обществено обсъждане, свои мнения и предложения изложиха представители на близо 20 компании от енергийния сектор, неправителствени, браншови организации, граждани. В предвидения двуседмичен срок, техните писмени предложения ще бъдат депозирани в КЕВР, подчерта в края на дискусията председателят на КЕВР доц.д-р Иван Иванов. Той изтъкна, че както комисията, така и работната група, с изключително внимание ще обсъди всички постъпили предложения и възражения. „Добрите правила за търговия с електрическа енергия могат да дадат силен тласък на либерализацията на енергийния пазар в страната и ще предоставят възможност на всички участници за активно пазарно поведение в условията на конкуренция“, каза доц.д-р Иван Иванов.

       По-рано, на открито заседание, КЕВР обсъди и доклад на работната група във връзка с внесеното от „КААлекс-енерджи“ ООД заявление за издаване на лицензия. Предстои на 27.10 комисията да вземе окончателно решение по заявлението на вносителя.Галерия