За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ В КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРЕМИНАХА ПРИ ШИРОК ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

21.10.2015 г.

КЕВР проведе обществени обсъждания във връзка със заявленията на „Комекес“ АД за утвърждаване цени за разпределение и на цени за снабдяване с природен газ от краен потребител за територията на общ. Самоков, както и по заявлението на „Добруджа газ“АД за утвърждаване на цени за разпределение и на цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мружа на „Добруджа газ“ АД на територията на общ. Генерал Тошево. Съгласно нормативните изисквания, докладите по двете заявления, изготвени от работната група, бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. След проведеното обществено обсъждане, Комисията ще се произнесе с окончателно решение по двете заявления.

Същият ден КЕВР проведе обществено обсъждане на доклада относно „Определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно ползване на биомаса“. Съгласно изискванията за прозрачност и публичност, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. На общественото обсъждане мнения и предложения по доклада на Комисията изразиха присъстващите представители на над 15 дружества и неправителствени организации – ЕРП, инвеститори в централи за производство на електричество от биомаса, граждански сдружения.

Предстои КЕВР да се произнесе на закрито заседание с окончателно решение по обсъждания въпрос.Галерия