За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСъобщение относно: Електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, подлежаща на изкупуване по преференциални цени от обществения доставчик, съответно крайните снабдители

10.09.2015 г.

След влизане в сила на изменението на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията). За обектите по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага. В тази връзка и в изпълнение на § 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) КЕВР е приела Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., с което е установила нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на Комисията, приети до влизането в сила на този закон. По смисъла на § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ „нетно специфично производство на електрическа енергия“ е средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени след приспадане на собствените нужди.

С оглед на горното, за 2015 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители следва да изкупуват по преференциални цени електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, установен в Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. (оповестено на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_sp-1_15.pdf).