За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСЪОБЩЕНИЕ

07.08.2015 г.

Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 98 (нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) от Закона за енергетиката, предвид значителния обем на информацията и 7-дневния срок за оповестяването й на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, е необходимо за оптимизиране на този процес производителите, крайните снабдители и общественият доставчик – страни по договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2 от ЗЕ да представят в КЕВР тези договори на хартиен и на електронен носител, като на електронния носител бъде представен договора както в неговата цялост, така и в отделен електронен файл, съдържащ договора със заличена информация в съответните части, които съдържат търговска тайна или информация, защитена със закон.

Допълнителна информация се съдържа в Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, достъпни на интернет страницата на Комисията на адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/pdi_14.pdf.