За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР намалява преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи

01.07.2014 г.

Със свое решение ДКЕВР определи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 1 юли 2014 година.

Цените, на които ще бъде изкупувана електроенергията, се намаляват средно: от фотоволтаични централи – с 28%, от ветрови централи – с 22%, а от ВЕЦ – около 5%.

Съществени промени на преференциалните цени не са направени при технологиите, свързани с оползотворяване на биомаса и биоразградими продукти.

Решението на Комисията е взето след обстоен анализ и доклад на сектора и разглеждане на възраженията на производителите, като са приети аргументите на фотоволтаичните производители по отношение на инвестиционните разходи.

Комисията прие и предложението на ЕСО за нулеви мощности, които могат да бъдат присъединявани към преносната и разпределителната мрежа за следващия регулаторен период, поради изпълнение на поетите индикативни цели като дял на ВЕИ към брутното потребление на електроенергия в страната до 2020 година. Според последни данни на Националния статистически институт то е 16.4%.

Решението на ДКЕВР не се отнася за малките мощности ВЕИ (вятър и слънце до 200 КВт, а вода и биомаса до 1500 КВт).