За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerСъобщение до производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

24.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Закона за енергетиката, производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници трябва да представят в ДКЕВР заверени годишни финансови отчети от датата на въвеждане на енергийните обекти в експлоатация с всички приложения към тях, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството, като предприятията, които нямат задължението да съставят ГФО да представят заверените отчетни форми съгласно изискванията на чл. 32 от Закона за счетоводството.

В отделна справка следва да бъдат посочени разходите за производство по икономически елементи и приходите от продажба на електрическа енергия за всяка година от действието на всеки енергиен обект, придружена с извадка от аналитичната партида по съответната приходна сметка, както и допълнителни справки и пояснения в съответствие с изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката.

Същата информация може да представите, освен представянето на хартиен носител, в електронен вариант на имейл: gfo_vei@dker.bg (максималният размер на прикачените файлове не трябва да надхвърля 10 MB в един имейл).