За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателят на ДКЕВР г-жа Анжела Тонева свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост.

18.06.2013 г.

Председателят на ДКЕВР г-жа Анжела Тонева свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на прогнозните цени на природния газ за IIІ–то тримесечие на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа. 2. Разни.

Заседанието ще се проведе на 20.06.2013 г. (четвъртък) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 15.00 ч. в зала № 4, ет.4. Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР - www.dker.bg. Представителите на организациите - членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват.

Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет.

За повече информация: г-жа Емилия Савева - Главен секретар на ДКЕВР, тел. 02/9 359 618, факс 02/9 888 730.

Съобщението е поставено на 18.06.2013 г.

Материали, които ще се обсъждат:
PDF документ 240.15KB Доклад относно подадено заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2013 г.