За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост.

14.12.2012 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на прогнозните цени на природния газ за І–во тримесечие на 2013 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа;

2. Обсъждане на цените на електрическа и топлинна енергия в резултат на изменение на прогнозните цени на природния газ за І–во тримесечие на 2013 г.;

3. Обсъждане на новите условия по договора за доставка на природен газ, предложен от „Булгаргаз” ЕАД;

4. Разни.

Заседанието ще се проведе на 18.12.2012 г. (вторник) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 15.00 ч. в зала № 4, ет.4.

Материалите са поставени на сайта на ДКЕВР - www.dker.bg.

Представителите на организациите - членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват.

Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет.

За повече информация: г-жа Емилия Савева - Главен секретар на ДКЕВР, тел. 02/9 359 618, факс 02/9 888 730.

Съобщението е поставено на 14.12.2012 г.

Материали, които ще се обсъждат:

PDF документ 113.73KB 1. Доклад относно подадено заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2013 г.
PDF документ 134.91KB 2. Доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор „Топлоенергетика”.