За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

18.09.2012 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на цените на природния газ за ІV–то тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа.

2. Разни.

Заседанието ще се проведе на 20.09.2012 г. (четвъртък) в сградата на ДКЕВР, бул. „Дондуков” № 8-10 от 15.00 ч. в зала № 4, ет.4. Докладът, който ще се обсъжда е поставен на сайта на ДКЕВР- www.dker.bg. Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет. За повече информация: Емилия Савева- Главен секретар, тел. 02/986 51 41, факс: 02/988 87 82.

PDF документ 164.2KB Доклад относно подадено заявление с вх. № Е-15-20-24/10.09.2012 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2012 г.