За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerПредседателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост

21.03.2012 г.

Председателя на ДКЕВР г-н Ангел Семерджиев свиква заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост при следния дневен ред:

1. Обсъждане на цените на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа.
2. Изменение на цените на електрическа и топлинна енергия, в резултат на изменението на прогнозните цени на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2012 г.
3. Разни.

Заседанието ще се проведе на 21.03.2012 г. (сряда) в сградата на ДКЕВР, бул. "Дондуков" № 8-10 от 15.00 ч. в зала № 4, ет.4. Представителите на организациите-членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество се легитимират задължително с пълномощно от организацията, която представляват. Лица без пълномощно по съответния ред няма да се допускат за участие в заседанието на Консултативния съвет. Материали, които ще се обсъждат на заседанието:

По т.1: Доклад относно подадено заявление с вх. № Е-15-20-8/08.03.2012 г. от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-ро тримесечие на 2012 г.

По т.2: Доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия на дружества в сектор "Топлоенергетика" в резултат на изменението на цената на природния газ от 01.04.2012 г.

За повече информация: Емилия Савева – Главен секретар, тел. 02/986 51 41, факс: 02/988 87 82.

Съобщението е поставено на 15.03.2012 г.

PDF документ 170.19KB Цени на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2012 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа
PDF документ 152.54KB Цени на електрическа и топлинна енергия, в резултат на изменението на прогнозните цени на природния газ за ІІ–ро тримесечие на 2012 г.