За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

09.03.2017 г.PDF документ 293.98KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-59 от 23.11.2016 г. на „Сайт Енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.