За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

09.03.2017 г.PDF документ 300.79KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-65 от 14.12.2016 г. на „ЕЛ БОНУС“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“