За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.10.2016 г. от 10.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

12.10.2016 г.PDF документ 252.58KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-42 от 03.08.2016 г. на „ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-459-15 от 10.02.2016 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.