За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.09.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

08.09.2016 г.PDF документ 420.41KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-28 от 17.05.2016 г. на "ТИНМАР СЪПЛАЙ" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"