За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.08.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-27 от 14.05.2016 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

18.08.2016 г.PDF документ 270.38KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-27 от 14.05.2016 г. на „ЧЕЗ Електро България“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.