За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.07.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от "Черноморска технологична компания" АД, ново наименование "Аресгаз" АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия "Запад" за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г.

28.07.2016 г.PDF документ 724.33KB Доклад по заявления от "Черноморска технологична компания" АД, ново наименование "Аресгаз" АД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи потребители за обособена територия "Запад" за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г.