За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

13.04.2016 г.PDF документ 249.74KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-87 от 04.12.2015 г. на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД за продължаване срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“