За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2016 г. от „Енергео“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

13.04.2016 г.PDF документ 369.32KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-3 от 25.01.2016 г. от „Енергео“ ЕООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“