За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



На 03.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 г. на "ВАТ И ВОЛТ България" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"

03.02.2016 г.



PDF документ 267.49KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-35 от 29.05.2015 г. на "ВАТ И ВОЛТ България" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"