За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 13.11.2014 г. на "Енерджи Маркет" АД за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"

15.07.2015 г.PDF документ 308.77KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 13.11.2014 г. на "Енерджи Маркет" АД за продължаване на срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група"