За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 19.12.2014 г. от "Енерго-Про Енергийни услуги" EООД за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"

15.07.2015 г.PDF документ 239.64KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 19.12.2014 г. от "Енерго-Про Енергийни услуги" EООД за продължаване на срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и на "координатор на комбинирана балансираща група"