За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 14.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от "Ситигаз България" ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността "разпределение на природен газ" и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Тракия" и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, като към териториалния обхват на посочените лицензии да бъде присъединена територията на община Брацигово.

14.04.2015 г.PDF документ 752.4KB Доклад по заявления от "Ситигаз България" ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии