За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.02.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков", № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4/24.01.2014 г. от "Промишлено газоснабдяване" ООД за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане и за прекратяване на лицензия № Л-215-08/11.12.2006 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-287-12/08.12.2008 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Сливен и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5/24.01.2014 г. от "Газтрейд Сливен" ЕООД за издаване на лицензия за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Сливен.

11.02.2015 г.PDF документ 537.02KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-4/24.01.2014 г.