За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerРазрешения

N: Титуляр на разрешението № на решението за издаване на разрешение Описание на дейността Срок на разрешението Забележки
1
"Енергийна компания Марица изток ІІІ" АД
№Р-001/ 06.02.2002 г.
т. 1 – Разрешение за извършване на сделки с разпореждане (апорт и продажба) с имущество т. 4 – Разрешение за разширение на ТЕЦ "Марица-изток 3" с 64.4 МВт
41 (четиридесет и един) месеца
Решение № И1-Р-001/ 16.12.2002 г. за удължаване срока по т. 1 до 28.02.2003 г.
Решение № И2-Р-001/ 25.02.2003 г. за удължаване срока по т. 1 до 31.03.2003 г.
2
"Ей И Ес-3С Марица Изток І" ЕООД
№Р-002/ 28.06.2002 г.
Разрешение за изграждане на нов ТЕЦ с брутна мощност 670 МВт (±15 МВт) на площадката на ТЕЦ "Марица изток І"
45 (четиридесет и пет) месеца
Решение № И1-Р-002/30.06.2003г. за удължаване срока по т.1 до 30.06.2004г. Решение № И2-Р-002/ 29.9.2003 г. за удължаване на срока за представяне доказателства до 30.11.2003 г.
3
"Топлина електроенергия газ екология-21" ООД
№Р-003/ 16.07.2002 г.
Разрешение за изграждане на нов енергиен обект – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
2 (две) години

4
"Захарни заводи" АД
№Р-004/ 12.12.2002 г.
Разрешение на "Захарни заводи" АД да сключи с "ОББ" АД договор за особен залог
Решение № И1-Р-004/ 30.01.2003 г.
5
"Свилоза" АД
№ Л-122/23.04.2003 г., т. І
Разрешение за извършване на сделка на разпореждане

6
"Комекес" АД
№Р-005/ 14.02.2003 г.
Разрешение на "Комекес" АД да сключи с "Юнионбанк" ТБ договор за особен залог

7
"Ямболен" АД
№Л-129/ 06.11.2003 г., т. I
Разрешение за разширение на енергиен обект
3 (три) години

8
"Сииф Мекамиди- Литекс" АД
№Р-006/ 27.11.2003 г.
Разрешение на "Сииф Мекамиди–Литекс" АД да сключи договор за особен залог с банка "Сосиете Женерал Експресбанк" АД

9
Електроразпределение "Златни пясъци" АД
№Р-007/ 01.04.2004 г.
Разрешение за присъединяване към своята електроразпределителна мрежа обект "Административна сграда и посетителски център" на дирекция Природен парк "Златни пясъци" към Министерство на земеделието и горите, намиращ се на територията по лицензията на "Електроразпределение–Варна" ЕАД

10
"Захарни заводи" АД
№Р-008/ 07.04.2004 г.
Разрешение за ипотека върху топлоелектрическа централа заедно с прилежащата земя и залог върху машините и съоръженията в централата

11
"Газоснабдяване–Нови Пазар" АД
№Р-009/ 14.05.2004 г.
Разрешение за учредяване на ипотека за обезпечаване на задължения по договор за банков кредит

12
ТЕЦ "Марица 3" АД
№Р-010/ 21.06.2004
Разрешение за сключване на договор за особен залог с банка "ПИБ" АД

13
ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД
№Р-011/ 09.07.2004 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит с Японската банка за международно сътрудничество

14
"Електроразпределение Столично" ЕАД
№Р-014/ 19.07.2004 г.
Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане

15
"Електроразпределение София област" ЕАД
№Р-015/ 19.07.2004 г.
Разрешение за издаване на запис на заповед за обезпечаване на държавно вземане

16
ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД
№Р-016/ 23.08.2004 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит с "Булбанк" АД и договор за особен залог в полза на "Булбанк" АД

17
"НЕК" ЕАД
№Р-017/ 23.08.2004 г.
Разрешение за сключване на споразумение за изкупуване на електроенергия с ТЕЦ "Марица изток 2 " ЕАД за срок от 5 /пет/ години

18
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
№Р-018/ 18.11.2004 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

19
"Енерго-Про България" АД
№Р-019/ 13.12.2004 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

20
"Булгаргаз" ЕАД
№Р-020/ 20.12.2004 г.
Разрешение за сключване сделка на разпореждане

21
"Софиягаз" ЕАД
№Р-021/ 14.02.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

22
"Енерго-Про България" АД
№Р-022/ 18.02.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

23
"Топлофикация Казанлък" ЕАД
№Р-023/ 27.04.2005 г
Разрешение за сключване на договор за кредитен ангажимент под формата на револвиращ кредит и банкови гаранции

24
"Топлофикация Враца" ЕАД
№Р-024/ 04.07.2005 г.
Разрешение за започване на лицензионна дейност след получаване на разрешение за ползване по ЗУТ

25
"Севлиевогаз 2000" АД
№Р-025/ 06.07.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

26
"Топлофикация Русе" ЕАД
№Р-026/ 06.10.2005 г.
Решение за обезпечаване на публично държавни вземания

27
"Примагаз" АД
№Р-027/ 17.10.2005 г.
Разрешение за особен залог по договор

28
"Брикел" ЕАД
№Р-028/ 31.10.2005 г.
Решение за извършване на сделка на разпореждане

29
"Булгаргаз" ЕАД
№Р-029/ 07.11.2005 г.
Разрешение за даване на писмено съгласие за извеждане от експлоатация на обекти – сондажи от ПГХ Чирен

30
"Енерго-Про България" АД
№Р-030/ 17.11.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит

31
"Газоснабдяване Русе" ЕАД
№Р-031/ 17.11.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за особен залог

32
"Раховецгаз 96" АД
№Р-032/05.12.2005 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог

33
"Електроразпределение Варна" АД
№Р-033/06.02.2006 г.
Разрешение на "ЕРП Варна" АД да изведе от експлоатация трафопост

34
"Ямболен" АД
№Р-034/20.02.2006 г
Разрешение за сключване на договор за кредит и учредяване на особен залог

35
"Варнагаз" АД
№ Р-035/ 17.04.2006 г.
Разрешение за сключване на договор за банков кредит и учредяване като обезпечение по него залог върху търговското предприятие

36
"Топлофикация Бургас" ЕАД
№Р-036/ 17.04.2006 г., т. 3
Разрешение за учредяването на особен залог и изменя и допълва лицензия Л-023-02/15.11.2000 г.

37
"Биовет" АД
№Р-037/ 17.04.2006 г.
Разрешение за започване на лицензионна дейност на "Биовет" АД и прилагането на утвърдената с решение № Ц-008/30.03.2006 г. преф. цена

38
"Топлофикация Пловдив" ЕАД
№Р-038/ 29.05.2006 г.
Разрешение на "Топлофикация Пловдив" ЕАД да сключи договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот, представляващ подстанция 110/20 kV с "НЕК" ЕАД

39
"Топлофикация Казанлък" ЕАД
№Р-039/ 09.06.2006 г.
Разрешение за ипотека и особен залог

40
"Топлофикация Пловдив" ЕАД
№Р-040/ 26.06.2006 г.
Разрешаение за сключване на договор за покупко-продажба на собствен недвижим имот "Мазутно стопанство"

41
"НЕК" ЕАД
№Р-041/ 28.08.2006 г.
Разрешение за сключване на договор между "НЕК" ЕАД и ТЕЦ "Варна" ЕАД за продажба на допълнителни услуги и студен резерв за срок от 5 години

42
" ЕК Марица Изток ІІІ" АД
№Р-042/ 25.09.2006 г.
Разрешение за договор за кредит с банка Societe Generale, Paris

43
"НЕК" ЕАД
№Р-043/ 18.10.2006 г.
Разрешение за сключване споразумения със ING Bank

44
"Топлофикация Плевен" ЕАД
№Р-044/ 13.11.2006 г.
Разрешение за сключване на договор за банков кредит и договор за издаване на банкова гаранция

45
"Бургасгаз" ЕАД
№Р-045/ 20.11.2006 г.
Разрешение за сключване на договор за кредит и особен залог

46
"Булгаргаз" ЕАД
№Р-046/ 29.11.2006 г.
Разрешение за преобразуване на "Булгаргаз" ЕАД

47
"Овергаз Инк"
№Р-047/ 29.11.2006 г.
Разрешение за преобразуване на "Овергаз Инк" АД за територията на регион Дунав

48
"ЧЕЗ"
№Р-048/ 29.11.2006 г.
Разрешение за преобразуване на "ЧЕЗ" ("ЕРП Столично" АД; "ЕРП-София област" АД и "ЕРП-Плевен" АД)

49
"E.ON"
№Р-049/ 29.11.2006 г.
Разрешение за преобразуване на "E.ON" (ЕРП-Г.Оряховица" АД и "ЕРП-Варна" АД)

50
"EVN"
№Р-050/ 29.11.2006 г.
Разрешение за преобразуване на "EVN" (ЕРП-Пловдив" АД и "ЕРП-Ст. Загора" АД)

51
"НЕК" ЕАД
№Р-051/ 06.12.2006 г.
Разрешение за сключване споразумения за кредит с Nord TK Investment Bank и "Българска пощенска банка" АД

52
"НЕК" ЕАД
№Р-052/ 28.12.2006 г.
Разрешение за извършване на сделка на разпореждане с имущество

53
"Електроразпределение Варна" АД
№Р-053/ 15.01.2007 г.
Разрешаване на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "Военна болница", находящ се в гр. Шумен

54
"Електроразпределение Г. Оряховица" АД
№Р-054/ 22.01.2007 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост "ЕЖБ"

55
"Електроразпределение Варна" АД
№Р-055/ 05.02.2007 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след монтиране на комплексен трафопост да изведе от експлоатация трафопост с диспечерски номер 125 в гр. Варна

56
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-056/ 12.02.2007 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да изведе от експлоатация трафопост "Братислава"

57
"Примагаз" АД
№Р-057/ 05.03.2007 г.
Разрешава на "Примагаз" АД да сключи банков кредит с "Булбанк" АД

58
"Топлофикация Бургас" ЕАД
№Р-058/ 12.03.2007 г.
Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог върху имущество с "Първа инвестиционна банка" АД

59
"Топлофикация Русе" ЕАД
№Р-059/ 12.03.2007 г.
Разрешава на "Топлофикация Русе" ЕАД да сключи договор за кредит с корпоративна търговска банка" АД

60
"НЕК" ЕАД
№Р-060/ 19.04.2007 г.
Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с БНП ПАРИБА С.А кредитно споразумение

61
"Топлофикация ВТ"АД
№Р-061/ 01.06.2007 г.
Разрешава на "Топлофикация ВТ" АД гр.В.Търново осъществяване на лицензионна дейност чрез обект "Инсталация за комбинирано производство"

62
"Захар"ЕАД- Стара Загора
№Р-062/ 18.06.2007 г.
Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да сключи с ОББ договор за банков кредит за 1 млн. евро

63
"Е.ОН България Мрежи"АД
№Р-063/ 09.07.2007 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи"АД извеждане от експлоатация на трафопост

64
"Захар"ЕАД- Стара Загора
№Р-064/ 06.08.2007 г.
Разрешава на "Захар"ЕООД -Ст.Загора да учреди залог в полза на ОББ като допълнително обезпечение по кредит

65
"Слънчев бряг"АД
№Р-065/ 26.09.2007 г.
Разрешава на "Слънчев бряг"АД да извърши сделка на разпореждане с имущество
Разрешение №И1-Л-134/ 26.09.2007 г. за прекратяване на лицензия №Л-134-07/ 10.05.2004 г.; изменя лицензии №Л-140-07/ 13.08.4004 г. и №Л-141-11/ 13.08.2004 г.
66
"Ню-Ко Загора" ЕООД
№Р-066/ 26.09.2007 г.
Разрешава извършване сделка на разпореждане

67
"Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение Плевен"АД
№Р-067/ 15.10.2007 г.
Разрешава преобразуване чрез вливане на "Електроразпределение - Столично" АД, "Електроразпределение София област"АД, "Електроразпределение

68
"Топлофикация Бургас" ЕАД
№Р-068/ 21.11.2007 г.
Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД

69
"Топлофикация Плевен" ЕАД
№Р-069/ 21.11.2007 г.
Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД

70
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-070/ 28.11.2007 г.
Разрешава извеждане от експлоатация трафопостове "273" и "91" в гр. Варна

71
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-071/ 28.11.2007 г.
Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "328" в гр. Варна

72
"Бул Еко Енергия"ООД - гр. София
№Р-072/ 28.01.2008 г.
Разрешава извършване лиценз. дейност на обект Отоплителна централа за изгаряне дървесни отпадъци - гр. Банско с топл. мощност 5 МW

73
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-073/ 11.02.2008 г.
Разрешава извеждане от експлоатация трафопост в Разград

74
"Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ"
№Р-074/ 11.02.2008 г.
Разрешава изключение от прилагането на чл. 21 ал. 1 т. 6и т. 9 чл. 30 ал. 1 т. 7 и т. 8 чл. 172 от ЗЕM по отношение българската отсечка на газопровода "Набуко" при определени условия
25 /двадесет и пет/ години

75
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-075/ 14.04.2008 г.
Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "ДИП Ивански", находящ се в Шумен

76
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-076/ 21.04.2008 г.
Разрешава извеждане от експлоатация трафопост "Стара печатница", находящ се в гр. Велико Търново

77
"Булгартрансгаз" ЕАД
№Р-077/ 26.05.2008 г.
Разрешава одобряване програма за независимост

78
"ЕСО" ЕАД
№Р-078/ 05.06.2008 г.
Разрешава одобряване програма за независимост

79
"ЧЕЗ Разпределение България" АД
№Р-079/ 30.06.2008 г.
Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта

80
"ЕВН България Електроразпределение" АД
№Р-080/ 30.06.2008 г.
Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта

81
"ЕОН България Мрежи" АД
№Р-081/ 30.06.2008 г.
Дава задължителни указания в срок до 14.07.2008 г. да измени и допълни програмата с мерки за гарантиране на независимостта

82
"ЕОН България Мрежи" АД
№Р-082/ 30.06.2008 г.
Разрешава извеждане от експлоатация на трафопост в с. Александрово, общ. Търговище

83
"Промишлено Газоснабдяване" ООД
№Р-083/ 07.07.2008 г.
Разрешава сключване договори с особен залог с "ОББ"

84
"Захар" EАД
№Р-084/ 14.07.2008 г.
Разрешава сключване договор с "ОББ" за банков кредит

85
"ЕВН България Топлофикация" EАД
№Р-085/ 14.07.2008 г.
Разрешава сключване договор с "Уникредит Булбанк"АД за банков кредит

86
"ЧЕЗ Разпределение България" АД
№Р-086/ 24.07.2008 г.
Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЧЕЗ Разпределение България" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие

87
"ЕВН България Електроразпределение" АД
№Р-087/ 24.07.2008 г.
Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "ЕВН България Електроразпределение" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие

88
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-088/ 24.07.2008 г.
Одобрява програма с мерки за независимостта на дейността на "Е.ОН България Мрежи" АД от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие

89
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-089/ 25.08.2008 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД да присъедини към електроразпределителната си мрежа обект "Базова станция № 2853", находящ се в имот №002392, местност "Лещов рът", община Гурково, област Стара Загора.

90
"Топлофикация Плевен" ЕАД
№Р-090/ 25.08.2008 г.
Разрешава на "Топлофикация Плевен" ЕАД да сключи договор за особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.

91
"Брикел" ЕАД
№Р-091/ 15.09.2008 г.
Разрешава на "Брикел" ЕАД да сключи особен залог с "Първа инвестиционна банка" АД.

92
"Топлофикация Бургас" ЕАД
№Р-092/ 06.10.2008 г.
Разрешава на "Топлофикация Бургас" ЕАД да започне осъществяването на лицензионна дейност по лицензия № Л-023-02/15.11.2000 г.

93
"Бургасгаз" ЕАД
№Р-093/ 06.10.2008 г.
Разрешава на "Бургасгаз" ЕАД преобразуване чрез вливане и изменение на лицензии № Л-189-08/03.06.2005 г. № Л-189-12/03.06.2005 г.

94
"Варнагаз" АД
№Р-094/ 23.10.2008 г.
Отказва разрешение за присъединяване на потребители към "Варнагаз" АД от други лицензирани територии.

95
"Калиакра Уинд Пауър" АД
№Р-095/ 03.11.2008 г.
Разрешава да учреди особен залог.

96
"Е.ОН България Мрежи" АД
№Р-096/ 01.12.2008 г.
Разрешава на "Е.ОН България Мрежи" АД, след изграждане и въвеждане в експлоатация на новия трафопост, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 1 "Ксилифор", община В. Търново.

97
"Ей и Ес Гео Енерджи" ООД
№Р-097/ 15.12.2008 г.
Разрешава на "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД сключване на договори за кредит.

98
"Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
№Р-098/ 21.05.2009 г.
Разрешава на "Софиягаз" АД да снабдява с природен газ обект на "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД в Костинброд.

99
"Далкия-Варна" ЕАД
№Р-099/ 29.06.2009 г.
Разрешава на "Далкия-Варна" ЕАД да започне осъществяването на лицензионната дейност чрез обект "Ко-генерационна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия № 2".

100
"E.ОН България Мрежи" АД
№Р-100/ 02.07.2009 г.
Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на два трафопоста в Русе.

101
"E.ОН България Мрежи" АД
№Р-101/ 09.07.2009 г.
Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД извеждане от експлоатация на трафопост в Добрич.

102
"E.ОН България Мрежи" АД
№Р-102/ 09.07.2009 г.
Разрешава на "E.ОН България Мрежи" АД да присъедини обект в община Гурково, обл. Стара Загора.

103
"Топлофикация Разград" ЕАД
№Р-103/ 20.07.2009 г.
Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "Обединена Българска Банка" АД и да сключи договор за особен залог на съществуващите машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД

104
"Овергаз Изток" АД
№Р-104/ 20.07.2009 г.
Разрешава на "Овергаз Изток" АД да учреди особен залог

105
"Овергаз Юг" АД
№Р-105/ 03.08.2009 г.
Разрешава на "Овергаз Юг" АД да учреди особен залог

106
"Национална електрическа компания" EАД
№Р-106/ 11.08.2009 г.
Отказва разрешение на "Национална електрическа компания" ЕАД за сключване на допълнително споразумение с БНП ПАРИБА С.А – клон София към сключено Кредитно споразумение от 21.05. 2007г.

107
"Булгартрансгаз" EАД
№Р-107/ 17.08.2009 г.
Одобрява точките от преносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламента (ЕО) 1775/2005.

108
“Национална електрическа компания" EАД
№Р-108/ 09.09.2009 г.
Разрешава на "Национална електрическа компания" ЕАД сключване на допълнително споразумение към Кредитно споразумение от 21.05.2007 г. с БНП "Париба" С.А. – клон София, при условията, посочени в подаденото от "НЕК" ЕАД заявление.

109
"Бул Еко Енергия" ООД
№Р-109/ 05.10.2009 г.
След утвърждаване на цена разрешава на "Бул Еко Енергия" ООД започване на лицензионна дейност "производство на топлинна енергия"

110
"Топлофикация Казанлък" АД
№Р-110/ 19.10.2009 г.
Разрешава на "Топлофикация Казанлък" АД да учреди в полза на "Уни Кредит Булбанк" АД особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.

111
"Булгартрансгаз" ЕАД
№Р-111/ 09.11.2009 г.
Разрешава на "Булгартрансгаз" ЕАД да изведе от експлоатация сондаж Е-36 от подземно газохранилище Чирен.

112
"Топлофикация Разград" ЕАД
№Р-112/ 21.12.2009 г.
Разрешава на "Топлофикация Разград" ЕАД да сключи договор за банков кредит с "ПроКредит банк (България)" АД.

113
"Ей и Ес Гео Енерджи" ООД
№Р-113/ 15.03.2010 г.
Разрешава на „Ей и Ес Гео Енерджи”ООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия.

114
„ЕОЛИКА България” ЕАД
№Р-114/ 29.03.2010 г.
Разрешава на „Eолика България” ЕАД учредяване на особен залог върху търговското предприятие

115
“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
№Р-115/ 25.06.2010 г.
Разрешава сключване на дългосрочно споразумение за изкупуване на електрическа енергия между НЕК ЕАД и “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

116
„Ситигаз България” АД
№Р-116/ 25.06.2010 г.
Разрешава на „Ситигаз България” АД да извършва сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие

117
„Булгаргаз” ЕАД
№Р-117/ 18.08.2010 г.
Отказва да даде разрешение по подадената от “Булгаргаз” ЕАД молба за временно освобождаване на преносното предприятие “Булгартрансгаз” ЕАД от задължението му за предоставяне на достъп за периода 2010 – 2011 г.

118
„Булгартрансгаз” ЕАД
№Р-118/ 18.08.2010 г.
Изменя решение № Р-107/17.08.2010 г. и одобрява ограничено публикуване на информацията във входните точки на системата – Негру вода 2 и 3 и в изходните точки Сидирокастрон, Малкочлар и Жидилово - на „Булгартрансгаз” ЕАД, която информация се свежда до публикуване на техническия капацитет.

119
„Булгартрансгаз” ЕАД
№Р-119/ 26.08.2010 г.
Одобрява „Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор” като основа за изчисляване на цените и задължава дружеството да публикува методиката на Интернет страницата си от влизане в сила на решението.

120
„ЕОЛИКА България” ЕАД
№Р-120/ 14.09.2010 г.
Разрешава учредяване на особен залог върху търговското предприятие.

121
„Енел Марица Изток 3” АД
№Р-121/ 20.09.2010 г.
Отказва даване на разрешение на „Енел Марица Изток 3” АД да подпише Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на енергия, подписано между „НЕК” ЕАД и „Енел Марица Изток 3” АД на 13.06.2001 г., вкл. изменение ценообразуващите елементи на тарифата, съгласно чл. 20.2. от сключеното споразумение.

122
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД
№Р-122/ 06.10.2010 г.
Разрешава сключване на договор за банков кредит

123
„РУНО-КАЗАНЛЪК” АД
№Р-123/ 11.10.2010 г.
Разрешава на „РУНО-КАЗАНЛЪК” АД да внесе под формата на непарична вноска по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон правото на собственост върху енергийния обект ВЕЦ „Асеница I” с обща инсталирана мощност 7 168 kW в капитала на „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД.

124
„E.ОН България Мрежи” АД
№Р-124/ 18.10.2010 г.
Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП „Център”.

125
“Ветроком” ЕООД
№Р-125/ 08.11.2010 г.
Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”

126
“Ветроком” ЕООД
№Р-126/ 22.11.2010 г.
Разрешава на “Ветроком” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”

127
„Енерго-Про България” ЕАД
№Р-127/ 13.12.2010 г.
Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог

128
„Хаос Инвест” ЕАД
№Р-128/ 20.12.2010 г.
Разрешава на „Хаос Инвест” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-303-01/20.07.2009г. за „производство на електрическа енергия”, чрез изградения енергиен обект - ветроенергиен парк „Могилище Запад”, с обща инсталирана мощност 16 MW, находящ в землището на с. Вранино и с. Могилище, община Каварна, област Добрич.

129
„Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД
№Р-129/ 17.01.2011г.
Разрешава на „Овергаз Запад” АД, „Овергаз Север” ЕАД, „Софиягаз” ЕАД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Изток” АД, да сключат Договор за главен обезпечен срочен заем (Senior Secured Term Loan and Overdraft Facility).

130
„Пиринска Бистрица-Енергия” АД
№Р-130/09.02.2011 г.
Разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия” АД да сключи с „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД договор за синдикиран банков кредит. Да учреди особен залог върху търговското си предприятие в полза на „Алианц Банк България” АД и „Банка ДСК” ЕАД

131
„Топлофикация Сливен” ЕАД
№Р-131/14.03.2011 г.
Отказва да даде на „Топлофикация Сливен” ЕАД разрешение да сключи с „Първа инвестиционна банка” АД договор за особен залог на търговското предприятие, съгласно проекта на договор за особен залог

132
„Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-132/11.04.2011 г.
Разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД, с ЕИК 000649348 да сключи Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г. с Fortis Bank SA-NV, Investkredit Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Unicredit Bank Austria AG като кредитори и Unicredit Bank Austria AG като организатор и агент, при условията на приложения към административната преписка проект на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение

133
„АСМ-БГ Инвестиции” АД
№Р-133/28.04.2011 г.
Разрешава на „АСМ-БГ Инвестиции” АД учредяване на особен залог върху търговското предприятие на дружеството и учредяване на ипотека

134
„РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
№Р-134/28.04.2011 г.
Разрешава на „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД учредяване на особен залог върху търговско предприятие и за учредяване на ипотека

135
„Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-135/27.05.2011 г.
Разрешава на НЕК ЕАД да сключи изменение на Допълнение V към Експортно кредитно споразумение от 14.11.2003г.

136
„ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
№Р-126/02.06.2011 г.
Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност

137
„Сигаз” ЕАД
№Р-137/06.06.2011 г.
Разрешава на „Сигаз” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „Ситигаз България”

138
„ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД
№Р-138/13.06.2011 г.
Разрешава на „ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД да сключат Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект

139
„ЧЕЗ Разпределение България” АД
№Р-139/11.07.2011 г.
Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958 да сключи договор за банков кредит в размер до 70 000 000 лева с банка-кредитор, определена чрез процедура за възлагане на обществена поръчка

140
„ТЕЦ Хасково” АД
№Р-140/21.07.2011 г.
Разрешава на „ТЕЦ Хасково” АД, да сключи с „Корпоративна Търговска Банка” АД договор за банков кредит, в размер до 1 600 000

141
„ЕСО” ЕАД
№Р-141/29.08.2011 г.
относно съгласуване от ДКЕВР на предложения от „ЕСО” ЕАД начин, по който ще се използват приходите получени в резултат от разпределението на междусистемните мощности за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. в съответствие с определените в Регламент (ЕО) №714/2009 цели

142
„НЮ-КО ЗАГОРА” ЕООД
№Р-142/29.08.2011 г.
Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.

143
„ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1” ЕООД
№Р-143/29.08.2011 г.
Разрешава започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия” в съответствие с издадената лицензия №Л-190-01/04.07.2005 г. и изменена с Решение №И1-Л-190/02.06.2011 г.

144
„Ветроком” ЕООД
№Р-144/19.09.2011 г.
Разрешава на „Ветроком” ЕООД да се преобразува чрез вливане на дружество „Контакт Консул” ЕООД

145
„Е.ОН България Мрежи” АД
№Р-145/19.09.2011 г.
Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП “34”, находящ се в гр. Варна, ул. „Девня” № 2

146
„АСМ-БГ Инвестиции” АД
№Р-146/12.12.2011г.
Разрешава на „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД да започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия

147
„Топлофикация Сливен” ЕАД
№Р-147/19.12.2011 г.
Разрешава на „Топлофикация Сливен” ЕАД учредяване на особен залог

148
„Топлофикация Плевен” ЕАД
№Р-148/28.12.2011 г.
Разрешава на „Топлофикация Плевен” ЕАД да сключи с „„Гардени” ЕООД договор за особен залог на търговското предприятие.

149
„Ветроком” ЕООД
№Р-149/28.12.2011 г.
Разрешава на „Ветроком” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-363-01/19.09.2011 г. за „производство на електрическа енергия”

150
„Нимекс-2004” ООД
№Р-150/28.12.2011 г.
Разрешава на „Нимекс-2004” ООД да се преобразува чрез отделяне на дружество „Нимекс-2004 М” ООД

151
„ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
№Р-151/28.12.2011 г.
Разрешава на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-190-01/04.07.2005 г., изменена с решение №И1-Л-190/02.06.2011 г. за „производство на електрическа енергия ”чрез енергийния обект”

152
“Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД
№Р-152/09.01.2012 г
Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Военна болница І”, находящ се в гр. Русе, ул. „Майор Узунов” № 17, УПИ 63427.2.5527 в кв. 300, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД

153
“Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД
№Р-153/16.01.2012 г.
Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие

154
„Е.ОН България Продажби” АД
№Р-154/16.01.2012 г.
Разрешава на „Е.ОН България Продажби” АД извършване сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие

155
„Ветроком” ЕООД
№Р-155/30.01.2012 г.
допусната фактическа грешка в решение №Р-149/28.12.2011 г. на „Ветроком” ЕООД

156
“Топлофикация- Враца” ЕАД
№Р-156/20.02.2012 г.
издаване на разрешение за учредяване на залог на търговско предприятие на “Топлофикация-Враца” ЕАД

157
„ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО” ЕООД
№Р-157/27.02.2012 г.
издаване на разрешение за преобразува чрез промяна на правната форма

158
„РЕС Технолъджи” АД
№Р-158/27.02.2012 г.
издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия

159
„ТЕЦ Варна” ЕАД
№Р-159/05.03.2012 г
издаване на разрешение на „ТЕЦ Варна” ЕАД да се преобразува чрез вливане на дружеството в „ЧЕЗ Електропроизводство България” ЕАД.

160
“Хаос Инвест-1” ЕАД
№Р-160/05.03.2012 г.
издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-366-01/31.10.2011г.

161
“Уинд Форс БГ” ЕООД
№Р-161/12.03.2012 г.
издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез първи етап на енергийния обект фотоволтаична централа с мощност 1,00298 МW, находящ се в землището на местност „Чобанка” гр. Сливен, област Сливен

162
“Уинд Форс БГ” ЕООД
№Р-162/12.03.2012 г.
издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-367-01/07.11.2011г. за „производство на електрическа енергия” чрез втори етап на енергийния обект фотоволтаична централа с инсталирана мощност от 1,58202 MW, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен

163
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД
№Р-163/11.04.2012 г.
издаване на разрешение на „ТЕЦ-Бобов дол” ЕАД за сключване в качеството му на съдлъжник договор за банков кредит с „Първа Инвестиционна Банка” АД - кредитор и „Консорциум Енергия МК” АД – кредитополучател

164
„Еолика България” ЕАД
№Р-164/23.04.2012 г.
издаване на разрешение на „Еолика България” ЕАД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-248-01/05.11.2007 г. за дейността „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект ветроенергиен парк „Суворово”

165
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД
№№Р-165/14.05.2012 г.
издаване на разрешение на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД за извършване на сделки и за учредяване на особен залог

166
„НЕК" ЕАД
№№ Р-166/14.05.2012 г.
издаване на разрешение на "НЕК" ЕАД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

167
“Уинд Форс БГ” ЕООД
№№ Р-167/04.06.2012 г.
Р-167/04.06.2012 г.- относно издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия” чрез трети, четвърти и пети етап с инсталирана мощност от 4, 52892 МW на енергийния обект фотоволтаична централа, находяща се в м.”Чобанка”, гр.Сливен, община Сливен

168
“ЗБЕ Партнерс” ЕАД
№№ Р-168/11.06.2012 г.
издаване на разрешение на „ЗБЕ Партнерс” ЕАД да започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №Л-383-01/26.04.2012 г. за „производство на електрическа енергия” чрез изградения енергиен обект Фотоволтаична централа „Караджалово”

169
“Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД
№№ Р-169/11.06.2012 г.
издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП №235, находящ се в гр.Варна

170
„Уинд Форс БГ”
№№ Р-170/18.06.2012 г.
издаване на разрешение на „Уинд Форс БГ” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия № Л-367-01/07.11.2011г., за „производство на електрическа енергия”

171
„Е.ОН България Мрежи” АД
№№ Р-171/21.06.2012 г.
издаване на разрешение на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващи два броя трафопоста с диспечерско наименование КТП №390 и КТП №390А, находящи се в гр.Варна, ул. „Пирот” №4, ПИ 10135.1506.156, собственост на “Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД

172
“ЕВН-Каварна” ЕООД
№№ Р-172/02.07.2012 г.
издаване на разрешение на “ЕВН-Каварна” ЕООД за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

173
“Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД
№№ Р-173/23.07.2012 г.
издаване на “Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

174
„ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
№№ Р-174/10.09.2012 г.
Разрешава на „ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД и на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД, да сключат Седмо Споразумение за изменение на споразумението за изкупуване на електрическа енергия от 13 юни 2001г. при условията на приложения към административната преписка проект

175
„Е.ОН България Мрежи” АД
№№ Р-175/10.09.2012 г.
Разрешава на „Е.ОН България Мрежи” АД да премахне съществуващ трафопост с диспечерско наименование КТП №458

176
“Екосолар” ЕООД
№№ Р-176/24.09.2012 г.
Разрешава на “Екосолар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

177
“Екоенерджи солар” ЕООД
№№ Р-177/24.09.2012 г.
Разрешава на “ Екоенерджи солар” ЕООД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

178
“Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД
№№ Р-178/12.11.2012 г.
Разрешава на “Е.В.Т. – Електра Волт Трейд” АД да започне осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

179
“Топлофикация-Плевен” ЕАД
№Р-179/14.11.2012 г.
Разрешава на “Топлофикация-Плевен” ЕАД издаването на облигации

180
„Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД
№Р-180/19.11.2012 г.
Разрешава на на „Сентрал Хидроелектрик Дьо Булгари” ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк”АД договор за кредит

181
„Енерго-Про България” ЕАД
№Р-181/26.11.2012 г.
Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за срочен заем в размер на 67 946 985 евро.

182
„Енерго-Про България” ЕАД
№Р-182/26.11.2012 г.
Отказва даване на разрешение на „Енерго-Про България” ЕАД да сключи с „Чешка Експортна Банка” АД договор за предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на вземания

183
“Хелиос Проджектс” ЕАД
№№Р-183/28.01.2013 г.
разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност „производство на електрическа енергия”

184
„Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД
№Р-184/18.02.2013 г.
разрешение за учредяване на залог или ипотека

185
„Ай Си Джи Би“ АД
№Р-185/04.03.2013 г.
управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка

186
"ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ" АД
№Р-186/25.03.2013 г.
Разрешава на „ЕНЕГО-ПРО МРЕЖИ” АД, след реконструкция на съществуващите мрежи ниско и средно напрежение и извършване на присъединяването на съществуващите потребители, да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование ТП № 72.

187
"Дъбово Енерджи" ЕООД
№Р-187/26.04.2013 г.
Разрешава на “Дъбово Енерджи” ЕООД започване осъществяването на лицензионната дейност “производство на електрическа енергия”

188
"Ай Си Джи Би" АД
№Р-188/08.05.2013 г.
Одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-181/18.04.2013 г. от „Ай Си Джи Би“ АД ревизиран проект на Известие за участие във Фаза Изразяване на интерес и неговите приложения

189
"Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" ГмбХ
№Р-189/09.05.2013 г.
Потвърждава приложимостта на Решение №Р-074/11.02.2008 г., изменено с Решение №И1-Р-074/12.01.2009 г. и Решение №И2-Р-074/14.05.2009 г. на ДКЕВР за проекта „Набуко“ в неговата форма „Набуко Запад“ при задължително условие

190
"ЕВН България Топлофикация" ЕАД
№Р-190/27.05.2013 г.
Разрешава преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма

191
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№Р-191/29.05.2013 г.
Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за придобиване на 100% от капитала на „Топлофикация Русе” ЕАД съгласно представения по преписката „Договор за покупко-продажба на акции във връзка с „Топлофикация Русе” ЕАД“ от 13.12.2012 г., сключен между „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и “Топлофикация-Плевен” ЕАД. 2. Дава разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД сключване на Договор за заем с „Ню Експрес Финанс” ЕООД съгласно представения по преписката проект

192
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№Р-192/29.05.2013 г.
Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване корпоративна гаранция за доставка на въглища с „Мечел Карбон” АГ съгласно представения по преписката проект

193
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№Р-193/29.05.2013 г.
Разрешение на “Топлофикация-Плевен” ЕАД за сключване, съобразно представените по преписката проекти, на: 1. Договор за залог на вземания между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел Интернешънъл Холдингс” ГМБХ и 2. Договор за залог на вземания за обезпечение на периодично дължимите суми по силата на определена Гаранция за доставка на въглища, между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Мечел карбон” АГ

194
"Топлофикация-Русе" ЕАД
№Р-194/29.05.2013 г.
Разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД за сключване на Договор за особен залог върху вземания за обезпечаване на суми, периодически дължими по договор за доставка на въглища с „Мечел карбон” АГ, дружество, учредено в Швейцария, с дружествен номер СН-170.3.032.036-7 и адрес Обердорфщрасе 11, 6340 Баар, Швейцария, съгласно представения по преписката проект

195
"Топлофикация-Русе" ЕАД
№Р-195/08.07.2013 г.
1. Отказва да даде на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД разрешение за извършване на сделка на разпореждане – апорт /непарична вноска/ на недвижими имоти и движими вещи в капитала на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД. 2. Отказва да измени Лицензия № Л-091-01/21.02.2001 г. за производство на електрическа енергия, издадена на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД. 3. Отказва да издаде на „ТЕЦ Марица Изток 2”(9 и 10) ЕАД лицензия за производство на електрическа енергия

196
"Енерго-Про България" ЕАД
№Р-196/09.09.2013 г.
Разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД, ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5, да се преобразува чрез вливане на дружеството „ВЕЦ Енергия Холдинг” ЕАД, ЕИК 201646079, със седалище и адрес на управление: град София 1000, район Триадица, площад „Позитано” № 2, ет. 5 в него

197
"Пиринска Бистрица Енергия" ЕАД
№Р-197/30.09.2013 г.
Разрешава на „Пиринска Бистрица Енергия” ЕАД, ЕИК 121893417, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Триадица”, пл. „Позитано” № 2, ет. 5, да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка” АД като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД особен залог върху вземания.

198
„Топлофикация - ВТ” АД
№Р-198/07.10.2013 г.
Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за учредяване на договорна ипотека и на особен залог в полза на „Креди агрикол – България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 2, ет. 5, с ЕИК 831595828, съобразно представените по преписката проекти на договори

199
„Топлофикация - ВТ” АД
№Р-199/07.10.2013 г.
Отказва да даде разрешение на „Топлофикация - ВТ” АД за издаване на облигационна емисия, съгласно представеното по преписката Предложение за записване на облигации, издавани при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ

200
„Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-200/21.10.2013 г.
Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 135 000 000 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи договор за заем с „Български енергиен холдинг” ЕАД в размер на 226 480 319,82 лева; Разрешава на НЕК ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Допълнително споразумение към Договор за заем от 21.05.2007 г. в размер на 195 000 000 евро (381 386 850 лева).

201
„Енерго Про Мрежи” АД
№Р-201/18.11.2013 г.
Разрешава на „Енерго Про Мрежи” АД да измести съществуващ трафопост с диспечерско наименование ТП “Виброполигон”, находящ се в гр. Шумен, бул. „Мадара” № 48, в кв. 340, собственост на “Енерго Про Мрежи” АД

202
"ЕСП Златни пясъци" ООД
№Р-202/29.11.2013 г.
Разрешава на "ЕСП Златни пясъци" ООД да извърши сделки

203
"ГЕРРАД" АД
№Р-203/03.12.2013 г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ГЕРРАД“ АД за преобразуване чрез отделяне на ново акционерно дружество - „РАДГЕР” АД, при условията посочени в Плана за преобразуване, представен по преписката.

204
"Мост Енерджи" АД
№Р-204/16.12.2013 г.
Относно решение мрежовите оператори да подпишат необходимите договори по чл. 23 от ПТЕЕ с доставчиците от последна инстанция и/или търговци, сключили договори с краен клиент, ползвател на тяхната мрежа, съгласно чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ

205
"НЕК" АД
№Р-205/18.12.2013 г.
Относно разрешение за преобразуване на „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД и за прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; за прекратяване на лицензия на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за управление на електроенергийната система №Л-221-17/28.12.2006 г. и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия

206
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№Р-206/20.12.2013 г.
Относно издаване на разрешение на "Топлофикация-Плевен" ЕАД за извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването, вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие

207
„Бул Еко Енергия” ООД „Тевно” ЕООД
№Р-207/06.01.2014 г.

Разрешава да се извърши сделка на разпореждане – продажба по реда на Закона за особените залози на имуществото, с което се осъществява дейността по издадените на „Бул Еко Енергия” ООД лицензии № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, в неговата цялост и в срок до 31.12.2013 г., като приобретател по сделката е „Тевно” ЕООД.

Прекратява, считано от датата на сделката на разпореждане по т. І, Лицензия № Л-198-02/27.02.2006 г. за производство на топлинна енергия и Лицензия № Л-208-05/25.09.2006 г. за пренос на топлинна енергия, издадени на „Бул Еко Енергия” ООД.

Прекратява административното производство по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-55/08.10.2013 г., подадено от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия, поради оттегляне на заявлението


208
"ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД, гр. София
№Р-208/10.02.2014 г.
разрешава на "ХАОС ИНВЕСТ-1" ЕАД сключване с "Уникредит Булбанк" АД, гр. София на Договор за банков инвестиционен кредит и Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на финансови сделки, съгласно представените по преписката проекти.

209
„Ай Си Джи Би“ АД
№Р-209/23.05.2014 г.
одобрява Указания за управление и разпределение на капацитет на междусистемна газова връзка /IGB INTERCONNECTOR/ съгласно параграф 6 на член 36 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, ФАЗА II: Покана към участниците във фаза „Заявления за интерес“ да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в междусистемен газопровод IGB.

210
„Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-210/16.06.2014 г.
разрешава на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД договор за кредит за консолидиране на задълженията

211
„Топлофикация-Бургас“ ЕАД
№Р-211/16.06.2014 г.
разрешава на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД да сключи с „Инвестбанк“ АД договор за банков кредит

212
„Ай Си Джи Би“ АД
№Р-212/27.06.2014 г.
одобрява представения с писмо с вх. № Е-12-00-737/10.06.2014 г. от „Ай Си Джи Би“ АД и ревизиран проект на Известие за провеждане на Фаза на офериране (Фаза II: Покана към участниците във фаза Заявления за интерес да представят обвързващи оферти за резервиране на капацитет в или свързване с междусистемен газопровод IGB) и неговите приложения, неразделна част от настоящото решение

213
"ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД
№Р-213/23.07.2014 г.
Дава разрешение на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД за встъпване в дълг по Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г., сключен между "Общинска банка" АД, гр. София и "Захарни заводи" АД, съгласно представения по преписката проект на Анекс № 11 към Договор за кредитен ангажимент № DKA 001/13.01.2006 г. и при изпълнение на условията по т. 3 и 4, посочени по-долу, като разрешението важи до края на 2014 г.

214
"Енерго-Про България" ЕАД
№ Р-214/17.12.2014 г.
Дава разрешение на "Енерго-Про България" ЕАД да се преобразува чрез вливане в него на дружеството "Пиринска Бистрица-Каскади" ЕАД.

215
"Булгаргаз" ЕАД
№ Р-215/19.12.2014 г.
Относно издаване на разрешение на "Булгаргаз" ЕАД за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие – договор за продажба на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и Държавната нефтена компания на Република Азербайджан SOCAR от реализацията на проект Шах Дениз – етап 2.

216
"Хаос Инвест" ЕАД
№ Р-216/23.02.2015 г.
Дава разрешение на "Хаос Инвест" ЕАД за сключване на договори за заем и за учредяване на залог

217
"Компания за енергетика и развитие" ООД
№ Р-217/18.03.2015 г.
Относно последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за клубен кредит със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 7 април 2014 г.;
Последващо одобрение на "Компания за енергетика и развитие" ООД за сключване на договор за особен залог на търговско предприятие със "Сосиете Женерал Експресбанк" АД и "Хипо Ное Групе Банк" АГ от 8 април 2014 г.

218
„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД
№Р-218/22.04.2015 г.
с което дава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД да сключи с „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597 от 31.01.2013 г., сключен между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и “Чешката експортна банка“ АД за обезпечаване на вземанията на „Чешката експортна банка“ АД в размер на 67 946 985 евро по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД

219
„Пиринска Бистрица-Енергия“ АД
№Р-219/22.04.2015 г.
разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД да учреди особен залог върху вземания по Договор за имуществена застраховка № 7720537750 от 20.08.2013 г., сключен между „Енерго-Про” а.с. и „Кооператива Поищьовна“ АД, „Виена иншуранс груп“ АД, „Ческа Поищьовна“ АД, „ЧСОБ Поищьовна“ АД и „Хасичска взайемна поищьовна“ АД, в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка” АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД.

220
„Енерго-Про България” ЕАД
№Р-220/07.05.2015 г.
разрешава на „Енерго-Про България” ЕАД да учреди особен залог

221
"Хаос Инвест" ЕАД
№Р-221/18.05.2015 г.
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Р-216 от 23.02.2015 г. на ДКЕВР

222
„Ес И И Пауър Трейдинг” ООД
№Р-222/25.05.2015 г.
разрешение за преобразуване на лицензиант чрез промяна на правната форма

223
„Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-223/22.06.2015 г.
с което разрешава на „Ей и Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД и на „Национална електрическа компания” ЕАД да сключат Девето споразумение за изменение на Споразумение за закупуване на енергия, сключено на 13 юни 2001 г. при условията на проекта, приложен към искане с вх. № Е-13-13-8 от 25.05.2015 г. и потвърден с писмо с вх. № Е-13-13-8 от 11.06.2015 г.

224
"Булгаргаз" ЕАД
№Р-224/30.06.2015 г.
с което разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за заем № 102-2014/№470 от 01.12.2014 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, съгласно приложения към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 24.06.2015 г. проект на допълнително споразумение.

225
"Хаос Инвест" ЕАД
№Р-225/09.07.2015 г.
с което разрешава на "Хаос Инвест" ЕАД да извършва сделки на разпореждане с имущество, с което се осъществява лицензионна дейност.

226
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№Р-226/14.07.2015 г.
с което дава разрешение на "Топлофикация Плевен" ЕАД към вече разрешения размер на кредита, съгласно Решение № Р–206 от 20.12.2013 г. от 6 791 952 USD да бъде добавена и сумата от 382 575 USD (669 506 BGN), отнасяща се за разходи по договора за кредит, със срок на погасяване 5 години.

227
"УИНД ФОРС БГ" ЕООД
№Р-227/21.07.2015 г.
с което дава разрешение на "УИНД ФОРС БГ" ЕООД да сключи на договор за особен залог на търговското му предприятие с „Уникредит Булбанк“ АД.

228
„Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД
№Р-228/27.08.2015 г.
с което:

1. Одобрява подписаното на 14.08.2015 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на електроенергия, сключено на 13.06.2001 г., приложено към искане с вх. № Е-13-14-3 от 18.08.2015 г. и потвърдено с писмо с вх. № Е-13-14-3 от 19.08.2015 г.

2. Указва на „Национална електрическа компания” ЕАД след изготвяне на правен, финансов и технически анализ по чл. 3.2.2. от Споразумението да представи копие на същите в Комисията за енергийно и водно регулиране.

3. Указва на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД да представи за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиранe окончателния размер на инвестицията за модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” и на нормата на възвръщаемост на капитала на тази инвестиция, след уточняване с „Национална електрическа компания” ЕАД.


229
"ЧЕЗ Разпределение България" АД
№ Р-229/18.09.2015 г.
с което разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да извърши сделка на разпореждане с предмет: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV.

230
"Енерго-Про Трейдинг" ЕАД
№ Р-230/20.10.2015 г.
Разрешава на "Енерго-Про Трейдинг" ЕАД да сключи договор за кредит и договор за особен залог

231
„Енерго-Про България“ ЕАД
№ Р-231/15.12.2015 г.
Издава разрешение на "Енерго - Про България" ЕАД за преобразуване на лицензиант

232
„Пиринска Бистрица - Енергия“ АД
№Р-232/15.12.2015 г.
Издава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД за преобразуване на лицензиант.

233
„ЕВН-Каварна“ ЕООД
№Р-233/02.02.2016 г.
Издава разрешение на „ЕВН-Каварна“ ЕООД за преобразуване на лицензиант.

234
„Дъбово Енерджи“ ЕООД
№Р-234/16.02.2016 г.
Издава разрешение на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да сключи със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД договор за банков кредит и договор за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД, съгласно представените по преписката проекти и при изпълнение на условието по т. 2 по-долу. 2. Указва на „Дъбово Енерджи“ ЕООД в договора за особен залог на търговското предприятие на „Дъбово Енерджи“ ЕООД да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща, че активите, съставляващи енергиен обект от заложеното търговско предприятие ще бъдат продавани от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.

235
„Биовет“ АД
№Р-235/11.03.2016 г.
Издава разрешение на „Биовет“ АД за учредяване на ипотека и особен залог върху енергиен обект.

236
„Контур Глобал Марица Изток 3” АД
№Р-236/22.04.2016 г.
Издава разрешение за Споразумение от 07.03.2016 г. за изменение на Споразумението за изкупуване на енергия, сключено на 13.06.2001 г. между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и „Национална електрическа компания” ЕАД, приложено към заявление с вх. № Е-13-14-1 от 17.03.2016 г., ведно с приложенията: Тристранно споразумение между „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, „Мини Марица – Изток“ ЕАД и „Национална електрическа компания” ЕАД, Договор за изменение между „Национална електрическа компания” ЕАД, като залогодател и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, като заложен кредитор във връзка с Договора за залог и Споразумение за банката-държател на сметката между „Национална електрическа компания” ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и Банка.

237
„Национална електрическа компания“ ЕАД
№Р-237/25.04.2016 г.
Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи с „Български енергиен холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 521 625 000 (петстотин двадесет и един милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) евро, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-22 от 14.04.2016 г. проект на договор.

238
„Национална електрическа компания“ ЕАД
№Р-238/25.04.2016 г.
Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 01.02.2002 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, чрез учредяване в полза на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД на особени залози, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-18 от 11.04.2016 г., ведно с приложенията към него

239
„Национална електрическа компания“ ЕАД
№Р-239/25.04.2016 г.
Издава разрешение на „Национална електрическа компания“ ЕАД да сключи сделка за изменение на Договор за залог, сключен на 30.11.2005 г. между „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД, чрез учредяване в полза на „Ей И Ес-3С Марица изток 1“ ЕООД на особени залози, съгласно приложения проект на писмо – споразумение към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-19 от 11.04.2016 г.

240
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
№Р-240/10.06.2016 г.
Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-31 от 01.06.2016 г. проект на договор, ведно с приложенията към него.

241
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД
№Р-241/10.06.2016 г.
Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да учреди в полза на „Търговска банка Д“ АД особен залог върху вземания, съгласно приложения проект на договор към заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-29 от 31.05.2016 г.

242
„Топлофикация Русе” ЕАД
№Р-242/10.06.2016 г.
1. Издава разрешение на „Топлофикация Русе” ЕАД да сключи договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 12.04.2016 г. проект на договор.
2. Разрешава на „Топлофикация Русе” ЕАД да учреди в полза на „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД особен залог върху търговското предприятие, като обезпечение по договор за заем с „Про Трейд Финанс Консулт“ ЕООД, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-21 от 04.05.2016 г. проект и при изпълнение на условието по т. 3 по-долу.
3. Указва на „Топлофикация Русе“ ЕАД в договора за особен залог на търговско предприятие да бъде включена клауза, предвиждаща заложените вещи и имоти да бъдат продавани от заложния кредитор само в тяхната цялост като енергиен обект, след предварително разрешение на КЕВР.

243
„Овергаз Мрежи” АД
№Р-243/14.06.2016 г.
Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за банков инвестиционен кредит на обща стойност от 82 000 000 (осемдесет и два милиона) евро съгласно представения с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-26 от 31.05.2016 г. актуализиран проект на договор, ведно с приложенията към него.

244
„Овергаз Мрежи” АД
№Р-244/14.06.2016 г.
Издава разрешение на „Овергаз Мрежи” АД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху търговското предприятие на дружеството, съгласно представения с писмо с вх.№ Е-ЗЛР-Р-25 от 06.06.2016 г. актуализиран проект на договор за особен залог на търговско предприятие, ведно с приложенията към него.

245
„Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД
№Р-245/27.06.2016 г.
1. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да сключи с „УниКредит Булбанк“ АД Договор за кредит в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;
2. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД залог върху вземания, съгласно клаузите на представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за кредит;
3. Разрешава на „Енерго-Про Трейдинг“ ЕАД да учреди в полза на „УниКредит Булбанк“ АД особен залог върху вземания, съгласно представения със заявление с вx. № E-ЗЛР-P-8 от 29.02.2016 г. проект на договор за особен залог.

246
„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД
№Р-246/06.07.2016 г.
1. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи Рамков договор за издаване на банкови гаранции, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г. актуализиран проект.
2. Дава разрешение на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД да сключи с „Общинска Банка“ АД договор за залог на индивидуално определени движими вещи и договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, съгласно представените проекти по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-9 от 09.03.2016 г.
3. Указва на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в договора за залог на индивдуално определени движими вещи и в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи заложените вещи и ипотекираните имоти да бъдат продавани от „Общинска Банка“ АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на КЕВР.

247
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
№Р-247/14.07.2016 г.
Издава разрешение на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД да сключи с „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно представения по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-70 от 05.11.2015 г. актуализиран проект на договор.

248
„КИД 2228“ ЕООД
№Р-248/28.07.2016 г.
I. Дава разрешение на „КИД 2228“ ЕООД: 1. Да сключи с „Жребчево Енерджи“ ООД Анекс към Договора за банков инвестиционен кредит № 697/05208/011288/ от 28.05.2014 г., съгласно представения актуализиран проект към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 2. Да сключи, като съдлъжник, с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за стандартен инвестиционен кредит, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 3. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за особен залог на търговско предприятие, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.; 4. Да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за учредяване на особен залог върху вземания, съгласно представения актуализиран проект по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-33 от 09.06.2016 г.;
II. Указва на „КИД 2228“ ЕООД в Договора за особен залог на търговско предприятие по т. I.3. да бъде включена допълнителна клауза, предвиждаща заложеното имущество, съставляващо енергиен обект, да бъде продавано от „Банка ДСК“ ЕАД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

249
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
№Р-249/11.08.2016 г.
Издава разрешение на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД да сключи с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД Договор за заем в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-41 от 01.08.2016 г. проект на договор

250
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
№Р-250/18.08.2016 г.
Издава разрешение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи договор за инвестиционен кредит с Европейската банка за развитие, съгласно представените предварителни договорености по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-34 от 27.06.2016 г.

251
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД
№Р-251/18.08.2016 г.
1. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.;
2. Разрешава на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД да сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Анекс към Договор за учредяване на особени залози върху вземания и банкови сметки от 27.06.2014 г. към Договор за кредит № 1368 от 27.06.2014 г., сключен между „Банка ДСК“ ЕАД и „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, съгласно представения проект на анекс към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-40 от 20.07.2016 г.

252
"Юлико-Евротрейд" ЕООД
№ Р-252/20.10.2016 г.

I. Дава разрешение на "Юлико-Евротрейд" ЕООД:
1. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор.
2. Да учреди в полза на "Обединена българска банка" АД договорна ипотека и особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, като обезпечение по Договора за инвестиционен банков кредит в размер на 1 260 000 лв., съгласно представените със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализирани проекти на договори.
3. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договора за залог върху (съвкупности) от вземания, съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор.
4. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор.
5. Да сключи с "Обединена българска банка" АД Договор за залог върху (съвкупности от) движими вещи (готова продукция, суровини, материали или стоки) като обезпечение по Договор за кредитна линия в размер на 300 000 лв., сключен на 02.11.2015 г., допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 26.01.2016 г., Допълнително споразумение № 2 от 24.02.2016 г. и Допълнително споразумение № 3 съгласно представения със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-72 от 09.09.2016 г. актуализиран проект на договор.

II. Указва на "Юлико-Евротрейд" ЕООД в договорите по т. I.2 и т. I.5. да бъдат включени допълнителни клаузи, предвиждащи, че заложените вещи и ипотекирани имоти ще бъдат продавани от "Обединена българска банка" АД само в тяхната цялост като енергиен обект след предварително разрешение на Комисията за енергийно и водно регулиране.