За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Документи Архив


ZIP документ Проект на Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация - 753.01KB
PDF документ Цени за присъединяване на клиенти към мрежа собственост на преносния оператор - 148.26KB
PDF документ НАРЕДБА № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр.74 от 24 август 2004 г.; Решение № 2535 на ВАС от 2005 г. – ДВ, бр.27 от 29 март 2005 г.) - 254.65KB
PDF документ ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия - 708.56KB
PDF документ Правила за търговия с електрическа енергия Приложение към т. 1 към Решение № П-1 от 14 май 2009 г. Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., ОТМЕНЕН ДВ. БР.59 ОТ 28 ЮЛИ 2009г. - 551.11KB
PDF документ Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Методика е изменена с протоколно Решение № 46 от 30.03.2011 г. по т.2 на ДКЕВР. - 152.99KB
MS Excel документ Приложение 1 - 34KB
MS Word документ Приложение 2 - 25.5KB
MS Excel документ Приложение 3 - 43KB
MS Word документ Приложение 4 - 29.5KB
PDF документ Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия,изменена с протоколно Решение № 94 от 25.06.2010 г. на ДКЕВР. - 131.28KB
PDF документ ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия, приети с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 год. - 711.81KB
MS Excel документ Приложение №1 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 21KB
PDF документ Правила за търговия с електрическа енергия, приети с протоколно решение № 94 от 25.06.2010 г. и публикувани в Държавен вестник бр. 64/17.08.2010г. - 697.04KB
MS Word документ Приложение №2 за компенсиране на разходите на крайния снабдител, произтичащи от наложени му задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ. - 25KB
PDF документ Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 551.11KB
RTF документ Заявление по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ за издаване на лицензия - 55.38KB
MS Excel документ Модел към указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 197/01.11.2007, т. 5. Първи бизнес план - 245.5KB
MS Excel документ Приложение №1 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници - 21KB
RTF документ Заявление по §12, ал. 3 от ЗЕ  за преиздаване на лицензия - 45.07KB
PDF документ Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети с протоколно решение на ДКЕВР №197/01.11.2007, т. 5. - 224.54KB
MS Word документ Приложение №2 за компенсиране на разходите на крайния снабдител, произтичащи от наложени му задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ. - 25KB
RTF документ Заявление по чл. 51 от ЗЕ за изменение/допълнение на лицензия - 26.82KB
MS Excel документ Модел към указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на "В и К" операторите, приети с протоколно решение ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11. - 2.53MB
MS Excel документ Справка по чл. 35 б, ал. 2 от Законa за енергията от възобновяеми източници - 28.32KB
PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на "В и К" операторите, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 70/14.04.2008, т. 11. - 321.09KB
PDF документ Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници, приета с протоколно решение на ДКЕВР № 78 от 22.06.2009 г. - 121.24KB
PDF документ Изисквания за вида, формата и съдържанието на справката по чл. 35б, ал. 2 от Законa за енергията от възобновяеми източници - 161.59KB
PDF документ  Указания на ДКЕВР за определяне на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители присъединени към газопреносната мрежа - изменени и допълнени с Протоколно решение № 124/30.08.2010 г. по т.1. - 200.29KB
PDF документ Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени , приети с протоколно решение на ДКЕВР №23/23.02.2009 г. т.9. - 219.11KB
MS Excel документ Приложение №3 за закупената електрическа енергия по преференциални цени от високоефективно комбинирано производство - 25.5KB
PDF документ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г.) Приет с ПМС № 52 от 09.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.107 от 31 Декември 2011г. - 372.71KB
PDF документ Указания за определяне на цената на природния газ при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители присъединени към газопреносната мрежа. - 177.33KB
PDF документ Писмо-отговор по постъпило в ДКЕВР становище от съставителите на финансови отчети на ВиК операторите - 473.9KB
PDF документ Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала" - 680.42KB
PDF документ Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени” - 204.67KB
PDF документ Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават електрическа енергия при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 133.1KB
PDF документ Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” , приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/24.02.2014 г. по т.2 - 303.22KB
PDF документ Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 24.03.2008 г - 2.17MB
MS Excel документ Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по които ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт продават електрическа енергия при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 92.5KB
PDF документ Правила за управление на електроразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕВР от 18.06.2007 г., ДВ бр. 66 от 2007 г. - 324.67KB
PDF документ Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 195.75KB
PDF документ Правила за управление на електроенергийната система. - 557.9KB
PDF документ Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия Приета с Постановление № 35 на Министерския съвет от 20 февруари 2004 г., обн. ДВ бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ бр.62 от 31 Юли 2007г. изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г. - 282.67KB
ZIP документ Указания за попълване на справки за ценообразуване на НЕК и ЕСО,приети с протоколно решение на ДКЕВР №125/26.6.2007 т.2. - 66.47KB
PDF документ Правила за условия и ред за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. - 109.94KB
MS Word документ Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с протоколно решение № 79 от 26.03.2007 г., т. 11. - 78.5KB
PDF документ Указания за образуване на цени за пренос на природен газ и за съхранение на природен газ и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването - 212.79KB
PDF документ Насоки за потребителите при отваряне на пазара на електроенергия от 01 юли 2007 г., приети с решение на ДКЕВР от 28.06.2007 г., изм. с протоколно решение № 133/06.07.2007 г. - 95.82KB
PDF документ Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници Обн. ДВ. бр.10 от 6 февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010 - 656.72KB
MS Excel документ Справки към Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни електроцентрали, приети с протоколно решение № 79 от 26.03.2007 г., т. 11. - 108KB
PDF документ Правила за балансиране на пазара на природен газ - 467.65KB
PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 400.43KB
PDF документ Приложения към Насоки за потребителите при отваряне на пазара на електроенергия от 01 юли 2007 г., приети с решение на ДКЕВР от 28.06.2007 г., изм. с протоколно решение № 133/06.07.2007 г. - 107.36KB
MS Excel документ Единен сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, баланс и отчет за приходи и разходи, приет с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменен с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 189.5KB
PDF документ Структура на отчетния доклад на В и К операторите за 2014 г. - 97.04KB
PDF документ Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс - 556.92KB
PDF документ Основни насоки за ценово регулиране на българските топлофикационни дружества, приети с протоколно решение № 46/27.04.2005 г., т. 2 - 137.6KB
MS Excel документ Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 253.5KB
PDF документ Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните предприятия и обществените снабдители/крайни снабдители, приета с протоколно решение на ДКЕВР от 29 май 2007 г. - 157.09KB
PDF документ Указания към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, приети с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменени с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 421.42KB
MS Excel документ Справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги на потребителите за 2014 г. - 434.5KB
PDF документ Примерни образци на таблици към Приложение 1 на Указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност - 192.03KB
PDF документ Указания за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство, приети с протоколно решение на ДКЕР № 46 от 5 юли 2004 г. и № 60 от 29 септември 2004 г. - 345.78KB
PDF документ Вътрешни правила за осъществяване на текущ контрол на енергийни предприятия и В и К оператори от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, приети с Протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6. - 95.21KB
PDF документ Изменение на Правила за измерване на количество  електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 10.04.2007 г. - 158.63KB
PDF документ Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 27 юли 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 дек. 2008г. - 198.33KB
PDF документ Приложения към Указания към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на електроразпределителните дружества, приети с протоколно решение № 100/27.12.2004 г., изменени с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 - 149.62KB
RTF документ Заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници - 46.74KB
PDF документ Измененe на Указания на ДКЕВР  за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период, в. т. 38 и  втората част на формулата в т. 58. - 207.3KB
PDF документ Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Горна граница на цени". - 357.91KB
PDF документ Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 224.32KB
PDF документ Правила за търговия с електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР № П-1 от 29.12.2006 г. - 371.11KB
PDF документ Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи Издадена от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 5 Март 2008г. - 561.08KB
MS Excel документ Модел към указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването - 141KB
PDF документ Указания за попълване на справките за ценообразуване при производство на електрическа енергия Указания за попълване на справките за ценообразуване при пренос на електрическа енергия - 156.52KB
MS Excel документ Общи данни за променливи, регистри и активи за 2014 г. - 75.08KB
PDF документ Правила за търговия с природен газ - 237.85KB
PDF документ Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на електрическата енергия, по които крайните снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 195.53KB
PDF документ Указания на ДКЕВР за корекции на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за топло енергийни дружества, регулирани чрез метода "Горна граница на цени" за втория ценови период от първия регулаторен период, приети с протоколно решение от 07.04.2008 г. - 81.63KB
MS Excel документ Приложения към Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 267KB
PDF документ Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2 - 253.02KB
PDF документ Вътрешни правила на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за контрол по изпълнението на процедурите по издаването и/или изменението на лицензиите за дейностите в енергетиката, приети с Протоколно решение №18 от 09.02.2009 г. т. 6. - 96.5KB
PDF документ Наредба за регулиране на цените на природния газ Приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г. Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г. - 299.52KB
PDF документ Указания за попълване на справките за ценообразуване при пренос на електрическа енергия - 188.96KB
PDF документ Mетодика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД - 715.57KB
MS Excel документ Справки към Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на електрическата енергия, по които крайните снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 82KB
MS Excel документ Eдинен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на газоразпределителните дружества - 50KB
PDF документ Примерни образци на таблици към Приложение на Указания за актуализация на цените за пренос по газоразпределителните мрежи на газоразпределителните дружества, приети с протоколно решение на ДКЕР № 48/12.07.2004 г. - 192.03KB
PDF документ Методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители през собствените им уредби и/или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ, приета с протокол № 182/28.12.2006 г. и коефициенти за тяхното определяне - 175.94KB
PDF документ Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 128.87KB
PDF документ Методика за коригиране на утвърдените цени за пренос през газоразпределителните мрежи и/или снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране чрез метода "Горна граница на цени" въз основа на недовзетия/надвзетия приход, дължащ се на разлики между прогнозни и действителни ценообразуващи елементи от предходния ценови или регулаторен период. - 141.45KB
PDF документ Указания за попълване на справките за ценообразуване при разпределението на електрическа енергия - 185.03KB
PDF документ Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ. Приети на 14.03.2013 г. - 209.65KB
MS Excel документ Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – топлофикационни дружества - 146.5KB
MS Excel документ Справки към Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез метода "горна граница на приходи" за втория регулаторен период - 92KB
PDF документ Правила към единен сметкоплан и съпътстващите го отчетни документи за целите на регулаторното счетоводство на газоразпределителните дружества - 291.08KB
PDF документ УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ РЕГУЛИРАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДА „НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА, приети с протоколно Решение № 28 от 21.02.2012 г. - 404.82KB
PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газопреносното предприятие при регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала приети с Протоколно решение на ДКЕР № 84 от 22 ноември 2004 г. - 204.39KB
MS Excel документ Модел към указанията за формата и съдържанието на информацията необходима за изготвяне на бизнес план за развитието на дейността на В и К оператора - 247KB
PDF документ Проект за насоки за регулиране на българските електропроизводствени дружества - 336.04KB
PDF документ Правила за търговия с природен газ, приети с решение на ДКЕВР от 14.05.2007 г. - 151.65KB
PDF документ Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 221.64KB
PDF документ Указания на ДКЕР за образуване на цените на електрическата енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на приходите, приети с решение на ДКЕР от 02.06.2004г. - 227.93KB
MS Excel документ Модел към указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г. приети с Протоколно решение No:199/12.12.2013 г. - 2.64MB
MS Excel документ Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – заводски централи - 118KB
PDF документ Насоки за регулиране на българските електропроизводствени дружества, приети с протоколно решение № 38/07.04.2005 г., т. 1 - 251.46KB
MS Excel документ Приложения към Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газопреносното предприятие при регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала приети с Протоколно решение на ДКЕР № 84 от 22 ноември 2004 г. - 109KB
MS Excel документ Приложение (модел) към УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ РЕГУЛИРАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДА "НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА" - 258KB
PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията необходима за изготвяне на бизнес план за развитието на дейността на В и К оператора, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2 - 196.49KB
PDF документ Правила за работа по жалби и искания за доброволно уреждане на спорове по чл. 22 от закона за енергетиката, приети с протоколно решение № 12/28.01.2008 г. на ДКЕВР. - 114.67KB
PDF документ Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕВР от 14.05.2007 г. - 107.14KB
PDF документ Правила за управление на електроенергийната система, приети с решение на ДКЕР от 04.06.2004 г., ДВ бр. 67 от 2004 г. - 602.92KB
MS Excel документ Приложения към Указанията за образуване на цените на електрическата енергия на електроразпределителните дружества при регулиране чрез горна граница на приходите, изменен с протоколно решение № 10/31.01.2005 г., т. 3 В и К услуги Втори петгодишен план 2009-2013 г. - 155KB
PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г., приети с Протоколно решение No:199/12.12.2013 г. - 313.22KB