За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Документи Указания


Електроенергетика

PDF документ Указания за образуване на цената за обществена доставка при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 199.15KB
MS Excel документ Справки за образуване цената за обществена доставка на електрическа енергия, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 62.42KB
PDF документ Указания за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа и цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа при прилагане на метод на регулиране "Норма на възвръщаемост", приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 206.84KB
MS Excel документ Справки за образуване цената за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 88KB
MS Excel документ Справки към Указания за образуване цената за достъп до електропреносната мрежа, съгласно Указания на ДКЕВР, приети с протоколно Решение № 15 от 09.02.2012 г. - 67.5KB
PDF документ Указания на ДКЕВР за образуване на цената за разпределение на тягова електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт при регулиране чрез метода "горна граница на приходи", приети с протоколно решение от 27.12.2010 г. - 156.53KB
PDF документ Указания за образуване на цените за присъединяване на потребители към електрораразпределителната мрежа, приети от ДКЕВР с протоколно Решение № 45 от 23.03.2012 г. - 125.65KB
MS Excel документ Справки присъединяване 2012 г. - 80.5KB

Топлоенергетика

MS Excel документ Ценови модел лицензиант - 264KB
MS Excel документ Ценови модел без лицензия - 276.5KB
MS Excel документ Приложение 2 - 84KB
MS Excel документ Приложение 3 - 68.5KB
MS Excel документ Приложение 4 - 87.5KB
PDF документ Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "норма на възвръщаемост на капитала" - 680.42KB
PDF документ Указания за образуване на цените при производство на електрическа енергия при прилагане на метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 13 от 30.01.2012 г. - 199.27KB
MS Excel документ Справки към Указания за образуване цените на електрическата енергия от кондензационни центарали и атомна центарала, приети с протоколно Решение № 13/30.01.2012 г. - 113KB
MS Excel документ Справки към Указания за образуване цените на електрическата енергия от ВЕЦ над 10 МВт, приети с протоколно Решение № 13/30.01.2012 г. - 88.5KB
MS Excel документ Баланс и отчет за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 133.5KB
PDF документ Правила за прилагането на единния сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 233.8KB
PDF документ Инструкции за прилагането на баланса и отчета за приходи и разходи за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приети с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 159.58KB
MS Excel документ Единен сметкоплан за целите на регулаторното счетоводство на дружествата от сектор ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА, приет с решение на ДКЕВР по т.1 от Протокол № 90/03.08.2006 г. - 148.5KB
MS Excel документ Приложение към Указания за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство – цени за присъединяване - 42.5KB

Природен газ

PDF документ УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД НА РЕГУЛИРАНЕ "НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА", обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015 г. - 212.4KB
PDF документ Указания за управление и разпределение на капацитет за МЕЖДУСИСТЕМЕН ГАЗОПРОВОД IGB според параграф 6 на чл.36 от Директива 2009/73/EO - 664.49KB
MS Excel документ Цифров модел за определяне на цените за достъп и съхранение на природен газ - 162.5KB
MS Word документ Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 54KB
MS Excel документ Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 277KB
PDF документ Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КEВР от Комбинирания оператор - 381.2KB
MS Word документ Годишна отчетна информация, предоставяна на КEВР от Обществения доставчик на природен газ - 39KB
MS Word документ Годишна отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 39.42KB
MS Excel документ Образци на справки към годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 304.5KB
PDF документ Указания за попълване на годишната отчетна информация, предоставяна на КЕВР от лицензираните газоразпределителни дружества - 230.44KB

В и К услуги

PDF документ Структура на отчетния доклад на ВиК операторите за 2016 г. - 307.12KB
MS Excel документ Справки за постигнатите нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги на потребителите за 2016 г. - 665.5KB
MS Excel документ Общи данни за променливи за 2016 г. - 80.92KB
MS Excel документ Справки по Единна система за счетоводна отчетност за 2016 г. - 1.49MB
PDF документ Указания за предоставяне на информация, доказваща внедряване на изискванията на Единната система за счетоводна отчетност (ЕССО) - 289.42KB
PDF документ Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17 / 31.01.2011 г. - 282.94KB
ZIP документ ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ (ЕССО) ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА РАЗДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА В и К ОПЕРАТОРИТЕ - 427.35KB
PDF документ Указания за прилагане на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, приети от ДКЕВР с протоколно решение №54/18.05.2006, т. 2 - 213.66KB
MS Excel документ Справки към Указания на ДКЕВР за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез горна граница на цени, приети на 31.01.2011 г. от ДКЕВР. - 248.5KB

Удължаване на регулаторен период до 31.12.2016 г.

PDF документ Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 361.72KB
MS Excel документ Модел към указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. - 1.01MB

Регулаторен период 2017–2021 г.

MS Excel документ Електронен модел и цени на Бизнес план 2017-2021 - версия 10.06.2016 г. - 710.14KB
PDF документ Указания за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. - 557.44KB
PDF документ Решение №ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и прогнозни конкретни цели на ВиК операторите за регулаторен период 2017-2021 г. - 821.53KB
MS Word документ Задължителна структура на текстова част на Бизнес план 2017-2021 - 93KB
PDF документ Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услуги за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.2 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. - 501.72KB
PDF документ Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост и нива на нетен цикъл на оборотния капитал за ВиК операторите за регулаторен период 2017–2021 г. - 824.35KB
ZIP документ Правила за водене на ЕСРО, приети с решение на КЕВР по т.5 от Протокол №76 от 19.04.2016 г. - 784.55KB

Жалби

PDF документ Условия за разглеждане на жалби в Комисия за енергийно и водно регулиране - 83.47KB