За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Документи Заявления


RTF документ Заявление за включване в списъка на външни експерти по чл. 128, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката - 88.92KB
RTF документ Заявление по чл. 91, ал. 2 и чл.95 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за одобряване на общи условия - 63.58KB

Лицензии

RTF документ Заявление по чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗЕ за изменение на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия - 129.32KB
RTF документ Заявление по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ за издаване на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия - 123.7KB
RTF документ Заявление по чл. 55, ал. 1 от ЗЕ за прекратяване на лицензия - 60.15KB
RTF документ Заявление по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ за продължаване срока на лицензията - 64.13KB
RTF документ Заявление по чл. 39, ал. 3 от ЗЕ за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект - 78.66KB

Сделки, залози, разрешения

RTF документ Заявление по чл. 52, ал. 1 от ЗЕ за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант - 65.04KB
RTF документ Заявление по чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане - 68.01KB
RTF документ Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие - 64.77KB
RTF документ Заявление по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за издаване на разрешение за учредяване на залог или ипотека - 64.68KB

Цени

RTF документ Заявление по Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. - 113.47KB
ZIP документ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за първата ценова година на четвъртия регулаторен период - 401.63KB
RTF документ Заявление по Наредбата за регулиране цените на електрическата енергия за утвърждаване на цени на електрическата енергия - 71.38KB
RTF документ Заявление по Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия за утвърждаване на цени на топлинната енергия - 79.29KB
RTF документ Заявление по Наредбата за регулиране на цените на природния газ за утвърждаване на цени на природния газ - 64.85KB

Сертификати и справки

RTF документ Заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - 66.09KB
MS Excel документ Справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за инсталации с ДВГ/ГТ, приета с решение на КЕВР от Протокол № 141 от 27.06.2016 г. - 239.5KB
MS Excel документ Справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за инсталации с ТГ/КПГЦ приета с решение на КЕВР от Протокол № 141 от 27.06.2016 г. - 98.55KB
MS Excel документ Справка по чл. 8, ал. 3 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за инсталации с ДВГ или ГТ приета с решение № 227 от 21.12.2012г. - 352.5KB
MS Excel документ Справка по чл. 8, ал. 3 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за инсталации с ТГ приета с решение № 227 от 21.12.2012г. - 406.5KB