За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2005 год


PDF документ Мотиви към решение № Ц-028/28.12.2005 г. за утвърждаване цени на електрическа и топлинна енергия на "Камибо" ЕООД, приети с решение по т.2 от протокол № 2/09.01.2006 г. от закрито заседание на ДКЕВР. - 205.02KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.12.2005 г. за утвърждаване на цени за електрическа и топлинна енергия на "Камибо" ЕООД, в сила от 01. 01. 2006 г. - 141.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 23.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени на природния газ за първото тримесечие на 2006 г. - 233.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-026 от 22.12.2005 г. за утвърждаване на нови цени на топлинна и електрическа енергия от "Топлофикация Правец" ЕАД и "ТЕГЕ-21" ООД, и на топлинна енергия от "Микроенергия" ООД и "Енергоконсулт" АД. - 316.11KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-024 от 19.12.2005 г. за промяна на цените на топлинна енергия на "Топлофикация Казанлък" ЕАД, в сила от 01.01.2006 г. - 204.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-008 от 02.12.2005 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производството на електрическа енергия през първата половина на 2006 г. - 296.36KB
PDF документ Протоколно решение №146/07.11.2005 г., т.1, с което ДКЕВР прие Мотиви към решение № Ц-020/25.10.2005 г. за утвърждаване на цени в сектор "Топлоенергетика" - 1.26MB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-020 от 25.10.2005 г. за утвърждаване на цени в сектор "Топлоенергетика", считано от 01.11.2005 г. - 268.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 29.09.2005 г. за утвърждаване цени на природния газ, считано от 01.10.2005 г. - 202.89KB
PDF документ Протоколно решение № 138/18.10.2005 г., с което ДКЕВР прие мотиви, неразделна част от решение № Ц-018/27.09.2005 г. за утвърждаване на цени на електрическата енергия - 554.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 27.09.2005 г. за утвърждаване цени на електрическата енергия, считано от 01.10.2005 г. - 112.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-26 от 20.09.2005 г. за определяне на титуляр на лицензия за разпределение на природен газ на територията на регион "Тракия" - 549.91KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-25 от 14.09.2005 г. за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на регион "Дунав" - 236.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-24 от 22.08.2005 г. за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Костинброд - 123.56KB
PDF документ Протоколно решение № 94/22.08.05 г. за определяне на средногодишните размери на технологичните разходи при пренос и разпределение на електрическа енергия за 2005 г. - 108.15KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-011 от 04.07.2005 г. за одобряване на бизнесплан на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД - 144.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 4.07.2005 г. за утвърждаване цени за присъединяване към едно отклонение на потребители към газоразпределителната мрежа на "Севлиевогаз–2000" АД - 188.7KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-191 от 4.07.2005 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - 161.13KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-190 от 4.07.2005 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия на "ЕЙ И ЕС – 3С Марица изток 1" ЕООД - 175.99KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ЗОП-1 от 30.06.2005 г. за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за доставка чрез покупка на два броя леки автомобила за нуждите на ДКЕВР - 58.39KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 30.06.2005 г. за пределни цени на природния газ - 196.09KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-007 от 20.06.2005 г. за определяне на разполагаемостта и техническите параметри за производството на електрическа енергия през втората половина на 2005 г. - 238.21KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-009 от 13.06.2005 г. за цените на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди от населението за периода 01.07.2003 г. до 30.06.2004 г. - 203.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Пр-Л-089 от 03.06.2005 г. за прекратяване на лицензия за производство на топлинна енергия № Л-089-02/21.02.2001 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-090-05/21.02.2001 г. на "Топлофикация Самоков" ЕАД - 135.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-189 от 03.06.2005 г. за издаване на лицензии за разпределение и обществено снабдяване с природен газ на "Газоснабдяване Бургас" ЕАД - 231.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-21 от 02.06.2005 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "Разпределение на природен газ" на обособена територия "Запад" - 150.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ПрЛ-175 от 30.05.2005 г. за прекратяване на  лицензиите на "Газоснабдяване Хасково" АД за дейностите "разпределение на природен газ" и "обществено снабдяване с природен газ" за територията на община Хасково - 168.8KB
PDF документ Решение на ДКЕР № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г. за изменение на лицензия за "Топлофикация Враца" ЕАД - 226.74KB
PDF документ Решение на ДКЕР № БП-004 от 04.04.2005 г. за приемане на бизнес план на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - 185.98KB
PDF документ Решение на ДКЕР № СП-002 от 04.04.2005 г. - 182.74KB
PDF документ Решение на ДКЕР № СП-001 от 04.04.2005 г. - 177.26KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-006 от 30.03.2005 г. за утвърждаване цените на "Булгаргаз" ЕАД, считано от 01.04.2005 г. - 190.57KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-185 от 14.03.2005 г. за издаване на "Кнежа газ" ООД на лицензия за дейността "Разпределение на природен газ" на територията на община "Кнежа" - 150.15KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Л-186 от 21.03.2005 г. за издаване на "ЕФТ България" АД на лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" - 158.09KB
PDF документ Решение на ДКЕР № БП-001 от 07.03.2005 г. за одобряване на бизнес план за периода 2004-2008 г., приложение № 3 от лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. за дейността "разпределение на природен газ" и № Л-184-12/17.12.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД - 130.86KB
PDF документ Решение на ДКЕР ТПрГ-20 от 18.02.2005 г. за определяне на победителя в конкурса за газификация на регион "Тракия" - 401.76KB
PDF документ Решение на ДКЕР № Ц-001 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на цени на природен газ, считано от 01.03.2005 г. - 218.34KB
PDF документ Решение на ДКЕР № ТЕ-006 от 24.01.2005 г. за изменение на решението за разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия - 124.77KB