За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2006 год


PDF документ Решение № Р-049/ 29.11.2006 г. за преобразуване на "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД и "Електроразпределение - Варна" АД - 323.18KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-044 от 23.06.2006 г. за одобряване на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Русе" - 53.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-1 от 29.12.2006 г. за приемане на правила за търговия с електрическа енергия - 241.66KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-033 от 29.12.2006 г. за цените на електрическата енергия от фотоволтаични централи, считано от 01.01.2007 г. - 293.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 28.12.2006 г. за цените на "НЕК" ЕАД, считано от 03.01.2007 г. - 249KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 28.12.2006 г. за цените на "ВиК" ЕООД - гр. Брезник, считано от 01.01.2007 г. - 318.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.12.2006 г. за цените на "ВиК-Стенето" ЕООД - гр. Троян, считано от 01.01.2007 г. - 341.53KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-029 от 28.12.2006 г. за цените на "ВиК" ЕООД - гр. Берцовица, считано от 01.01.2007 г. - 331.33KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-030 от 28.12.2006 г. за цените на "ВиК" АД - гр. Ловеч, считано от 01.01.2007 г. - 339.1KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 28.12.2006 г. за цените на  "ВиК" ЕООД - гр. Пловдив, считано от 01.01.2007 г. - 336.58KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-026 от 22.12.2006 г. за цените на електроразпределителните дружества, собственост на ЧЕЗ и ЧЕЗ "Електро - България" АД - 246.15KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-023 от 22.12.2006 г. за цените на природния газ, считано от 01.01.2007 г. - 195.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-8 от 11.12.2006 г. за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Сливен - 768.82KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-209 от 29.11.2006 г. за изменение на лицензията за дейностите "разпределение на природен газ" и "обществено снабдяване с природен газ" на обособената територия "Тракия" - 198.71KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-021 от 29.11.2006 г. за изменение на утвърдената цена за активна електрическа енергия на "ТЕЦ Варна" ЕАД - 186.07KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-022 от 29.11.2006 г. за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна енергия на "Енергоконсулт" АД - 168.09KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-011 от 29.11.2006 г. относно определяне на разполагаемостта, в съответствие с която всеки производител може да сключва сделки, през първата половина на 2007 г. - 287.2KB
PDF документ Мотиви, неразделна част от решение на ДКЕВР № Ц-018 от 28.09.2006 г., приети с решение по т.1 от Протокол № 119/02.10.2006 г. - 575.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 18.09.2006 г. за утвърждаване на еднокопонентна цена на топлинна енергия на “Девен” АД Топлофикация Казанлък” ЕАД Топлофикация Ямбол” ЕАД и “Топлофикация Лозница” ЕАД. - 265.3KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 28.09.2006 г. за цените на природния газ, считано от 01.10.2006 г. - 224.95KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 28.09.2006 г. за цените на електрическата енергия, считано от 01.10.2006 г. - 150.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-5 от 17.07.2006 г. - 135.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-205 от 13.07.2006 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия на вятърна електроцентрала "Калиакра" на "Калиакра Уинд Пауър" АД - 148.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-013 от 28.06.2006 г. за цената на електрическата енергия от вятърни централи с нови съоръжения, считано от 01.01.2007 г. - 208.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-012 от 28.06.2006 г. за утвърждаване на цени, по които производителите продават електрическа енергия на обществения доставчик, считано от 01.07.2006 г. - 212.38KB
PDF документ Мотиви, неразделна част от решение № Ц-012 от 28.06.2006 г. на ДКЕВР, приети с решение на комисията по протокол № 77/03.07.2006 г., т. 2. - 283.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-011 от 28.06.2006 г. за пределната цена, по която обществения доставчик продава природен газ за III тримесечие на 2006 г., считано от 01.07.2006 г. - 289.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-010 от 28.06.2006 г. за преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин и пределни цени на топлинната енергия, считано от 01.07.2006 г. - 274.97KB
PDF документ Мотиви, неразделна част от решение № Ц-10/28.06.2006 г., приети с решение на ДКЕВР по протокол № 77 от 03.07.2006 г., т. 1 - 658.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № TE-009 от 22.06.2006 г. за разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия, в съответствие с които всеки производител може да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други производители при условията на Правилата за търговия с електрическа енергия - 296.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-3 от 13.04.2006 г. за класиране на кандидатите в конкурса за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на обособена територия "Запад". - 1MB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-007 от 30.03.2006 г. за утвърждаване на цена за енергия, на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД, считано от 01.04.2006 г. - 196.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-006 от 27.03.2006 г. за утвърждаване на пределни цени на природния газ, считано от 01.04.2006 г. - 233.1KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 06.03.2006 г. за откриване на процедура за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за извършване на дейността "разпределение на природен газ" на територията на община Сливен. - 180.13KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-005 от 27.02.2006 г. за утвърждаване на цени на електрическа енергия на "Слънчев бряг" АД, считано от 01.03.2006 г. - 228.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-004 от 27.02.2006 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД, считано от 01.03.2006 г. - 235.31KB