За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2009 год


PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-32 от 28.09.2009 г. за изменение на цената на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разполагаема мощност. - 132.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Р-074 от 12.01.2009 г. за изменение на решение № Р-074 от 11.02.2008 г. за изключение от прилагането на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и чл. 172 от ЗЕ по отношение на българската отсечка на газопровода "Набуко". - 173.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 12.01.2009 г. за утвърждаване преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от "УНИБЕЛ" АД, гр. Пловдив, считано от 01.02.2009 г. - 172.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-261-03 от 19.01.2009 г. за изменение лицензията на “Полимери” АД за производство на електрическа и топлинна енергия. - 145.47KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-001 от 19.01.2009 г. за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди” от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. - 111.91KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 12.01.2009 г. за обявяване на конкурс за извършване на дейността ”разпределение на природен газ” на територията на община Троян. - 130.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-290 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на “НЕКО” АД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 155.14KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-291 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на „Елика България” ООД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 152.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-292 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на “НИМЕКС - 2004” ООД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 207.59KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-004  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Кожухгаз" АД за обособената територия на община Петрич. - 195.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-003  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Монтанагаз" АД за обособената територия на община Монтана. - 195.09KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-002  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Софиягаз" ЕАД за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище. - 194.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-001  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2008 г. - 2017 г.  на "Черноморска технологична компания" АД  за територията на на регион Мизия. - 195.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-297 от 04.03.2009 г. за издаване на лицензия на "ТЕЦ Хасково" ЕАД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 232.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-296 от 04.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Гривко България" ООД  за дейността търговия с електрическа енергия. - 196.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-298 от 16.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Енерджи Холд" ООД за дейността търговия с електрическа енергия. - 197.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-299 от 16.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Щаткрафт Маркетс ГмбХ" Дюселдорф, Германия  за дейността търговия с електрическа енергия. - 211.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-02 от 23.02.2009 г. за  определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "МБАЛ-Търговище" АД, гр. Търговище. - 112.19KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-03 от 16.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от растителни или животински субстанции, считано от 01.04.2009 г. - 229.06KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW, считано от 01.04.2009 г. - 170.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30.03.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за II-то тримесечие, считано от 01.04.2009 г. - 206.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 30.03.2009 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.04.2009 г. - 204.59KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-07 от 30.03.2009 г. за определяне цена на топлинна енергия и преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "ЕНЕРГОКОНСУЛТ" АД, гр. София. - 185.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-08 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ от през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ за обособена територия Мизия. - 230.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Софиягаз" ЕАД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище. - 231.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-131 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Черноморска технологична компания" АД, за  територията на регион "Мизия". - 122.91KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-132 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Черноморска технологична компания" АД, за  обособена територия "Добруджа" и териториите на общините Добрич и Тервел. - 123.46KB
PDF документ Решение Решение на ДКЕВР № И1-Л-143 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Камено-газ" ЕООД за  територията на община Камено. - 120.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-148 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Монтанагаз" АД за територията на община Монтана. - 121.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-153 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Примагаз" АД, за територията на община Варна – за кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово". - 120.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-154  от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Каварна газ" ООД за територията на община Каварна. - 121.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-234 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД за териториите на община Елин Пелин. - 120.48KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-10 от 27.04.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград. - 206.21KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Търговище. - 221.56KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Варнагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово". - 256.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Нови Пазар. - 256.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 12.05.2009 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез  нисконапорни руслови ВЕЦ. - 267.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 12.05.2009 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез нисконапорни осови ВЕЦ. - 213.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.05.2009 г. за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия. - 201.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Р-074 от 14.05.2009 г. за изменение и допълнение на Решение № Р-074/11.02.2008 г за освобождаване на българската отсечка от проекта за газопровод "Набуко" от правилата за регулиран достъп на трети страни. - 226.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-2 от 01.06.2009 г. за определяне на коефицент kp по чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение № П-1/14.05.2009 г. на ДКЕВР Правила за търговия с електрическа енергия. - 149.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И4-Л-164 от 28.05.2009 г. за изменение на лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на "Газоснабдяване Асеновград" АД. - 151.92KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.05.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Юг" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. - 257.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-3 от 08.06.2009 г. за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети с Решение № П-1 от 14.05.2009 г., обн. ДВ. бр. 42 от 05.06.2009г. - 229.3KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-017 от 15.06.2009 г. за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2009 г. – 01.07.2010 г. - 205.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 15.06.2009 г. за утвърждаване на цени за В и К услугите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив. - 228.37KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-22 от 25.06.2009 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.07.2009 г. - 526.26KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25.06.2009 г. за утвърждаване цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г. - 165.66KB
PDF документ Мотиви към решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25.06.2009 г., приети е протоколно решение № 85 от 02.07.2009 г., т. 1. - 266.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25.06.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за III-то тримесечие, считано от 01.07.2009 г. - 234.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Враца" ЕАД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Мездра. - 253.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Кожухгаз" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Петрич. - 254.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Монтанагаз" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Монтана. - 255.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 15.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Запад" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Кюстендил. - 254.95KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-25 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич. - 227.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-26 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Чамкория-2006" ЕООД, гр. Самоков. - 209.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 03.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Регион Запад. - 319KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 17.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителнате мрежа и цени за снабдяване с природен газ за територията на Регион Тракия. - 206.88KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-29 от 28.08.2009 г. за изменение на цените на електрическата и топлинната енергия на "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД, "Топлофикация Казанлък" АД, "Юлико Евротрейд" ЕООД, "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД и "Алт Ко" АД. - 181.62KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-103 от 20.07.2009 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на съществуващи машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД. - 171.19KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-104 от 20.07.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Изток" АД, за учредяване на особен залог върху новоизградена газоразпределителна мрежа. - 156.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-105 от 03.08.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Юг" АД за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. - 252.39KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-01 от 31.08.2009 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин. - 281.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-005 от 31.08.2009 г. за одобрение на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите" на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил. - 109.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-006 от 31.08.2009 г. за одобрение на “Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите” на „В и К Чамкория - 2006” ЕООД”, гр. Самоков. - 111.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. за преобразуване, чрез вливане в „Овергаз Запад” АД. - 186KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-30 от 07.09.2009 г. за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци. - 198.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-31 от 07.09.2009 г. за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални отпадъци. - 176.05KB
PDF документ   Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие, считано от 01.10.2009 г. Решение на ДКЕВР № Ц-32 от 28.09.2009 г. за изменение на цената на "ТЕЦ Варна" ЕАД за разполагаема мощност. - 196.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 12.10.2009 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, подадено от "Доверие Енергетика" АД, гр. Враца. - 143.02KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-35 от 19.10.2009 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация Разград" ЕАД. - 163.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-110 от 19.10.2009 г. За  даване на разрешение на "Топлофикация Казанлък" АД за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. - 144.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 26.10.2009 г. за утвърждаване на цени на "Газинженеринг" ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник. - 184.39KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-37 от 16.11.2009 г. за утвърждаване на цени на "Каварна газ" ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на община Каварна и община Шабла. - 176.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-38 от 23.11.2009 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цена на топлинна енергия на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД. - 121.8KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-39 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе. - 219.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих. - 178.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-41 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа. - 213.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-42 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Mеден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат. - 225.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград. - 241.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-44 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра. - 220.53KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-45 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора.   - 282.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-46 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕАД, гр. Бургас. - 266.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-47 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. - 229.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-48 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" гр. Шумен. - 250.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-265 от 26.10.2009 г. за изменение лицензията на "ЕН КО ГЕН" АД, гр. Русе за производство на електрическа и топлинна енергия. - 140.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-02 от 14.12.2009 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин. - 316.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-49 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр.Търговище. - 200.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-50 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Пещера. - 194.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-51 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Сливен. - 231.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-52 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. - 210.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-53 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К -  Дупница" ЕООД, гр. Дупница. - 204.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-54 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Паничище" ЕООД, гр. Сепарева баня. - 168.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-55 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Кърджали. - 199.08KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-56 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Видин. - 206.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-57 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Враца. - 234.69KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-58 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Монтана. - 247.69KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-59 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" АД, гр. Ловеч. - 230.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-60 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Благоевград. - 206.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-61 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Плевен. - 213.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-62 от 23.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД, гр. София. - 246.15KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-63 от 30.12.2009 г. за утвърждаване на цени на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД - 457.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-64 от 30.12.2009 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. - 163.05KB
PDF документ ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори. - 43.79KB
PDF документ ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори. - 43.79KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-64 от 30.12.2009 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определя преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. - 163.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-63 от 30.12.2009 г. за утвърждаване на цени на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД - 457.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-62 от 23.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД, гр. София. - 246.15KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-61 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Плевен. - 213.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-60 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Благоевград. - 206.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-59 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" АД, гр. Ловеч. - 230.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-58 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Монтана. - 247.69KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-57 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Враца. - 234.69KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-56 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Видин. - 206.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-55 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Кърджали. - 199.08KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-54 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Паничище" ЕООД, гр. Сепарева баня. - 168.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-53 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К -  Дупница" ЕООД, гр. Дупница. - 204.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-52 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. - 210.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-51 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр. Сливен. - 231.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-50 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕООД, гр. Пещера. - 194.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-49 от 17.12.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ООД, гр.Търговище. - 200.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-02 от 14.12.2009 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин. - 316.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-265 от 26.10.2009 г. за изменение лицензията на "ЕН КО ГЕН" АД, гр. Русе за производство на електрическа и топлинна енергия. - 140.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-48 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" гр. Шумен. - 250.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-47 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. - 229.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-46 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К" ЕАД, гр. Бургас. - 266.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-45 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Стара Загора.   - 282.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-44 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра. - 220.53KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград. - 241.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-42 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Mеден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат. - 225.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-41 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа. - 213.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-40 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих. - 178.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-39 от 30.11.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Русе. - 219.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-38 от 23.11.2009 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цена на топлинна енергия на "ТЕЦ Горна Оряховица" ЕАД. - 121.8KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-37 от 16.11.2009 г. за утвърждаване на цени на "Каварна газ" ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на община Каварна и община Шабла. - 176.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 26.10.2009 г. за утвърждаване на цени на "Газинженеринг" ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник. - 184.39KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-110 от 19.10.2009 г. За  даване на разрешение на "Топлофикация Казанлък" АД за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. - 144.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-35 от 19.10.2009 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация Разград" ЕАД. - 163.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-34 от 12.10.2009 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, подадено от "Доверие Енергетика" АД, гр. Враца. - 143.02KB
PDF документ   Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие, считано от 01.10.2009 г. - 196.9KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-31 от 07.09.2009 г. за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водо-канални отпадъци. - 176.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-30 от 07.09.2009 г. за определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови отпадъци. - 198.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И4-Л-163 от 31.08.2009 г. за преобразуване, чрез вливане в „Овергаз Запад” АД. - 186KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-006 от 31.08.2009 г. за одобрение на “Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите” на „В и К Чамкория - 2006” ЕООД”, гр. Самоков. - 111.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-005 от 31.08.2009 г. за одобрение на "Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите" на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил. - 109.16KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-01 от 31.08.2009 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин. - 281.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-105 от 03.08.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Юг" АД за учредяване на особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. - 252.39KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-104 от 20.07.2009 г. за даване на разрешение на "Овергаз Изток" АД, за учредяване на особен залог върху новоизградена газоразпределителна мрежа. - 156.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-103 от 20.07.2009 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на съществуващи машини, съоръжения и оборудване на "Топлофикация Разград" ЕАД. - 171.19KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-29 от 28.08.2009 г. за изменение на цените на електрическата и топлинната енергия на "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД, "Топлофикация Казанлък" АД, "Юлико Евротрейд" ЕООД, "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД и "Алт Ко" АД. - 181.62KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 17.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителнате мрежа и цени за снабдяване с природен газ за територията на Регион Тракия. - 206.88KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 03.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Регион Запад. - 319KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-26 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "В и К Чамкория-2006" ЕООД, гр. Самоков. - 209.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-25 от 29.06.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич. - 227.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 15.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Запад" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Кюстендил. - 254.95KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Монтанагаз" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Монтана. - 255.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Кожухгаз" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Петрич. - 254.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Враца" ЕАД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Мездра. - 253.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25.06.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за III-то тримесечие, считано от 01.07.2009 г. - 234.43KB
PDF документ Мотиви към решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25.06.2009 г., приети е протоколно решение № 85 от 02.07.2009 г., т. 1. - 266.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-23 от 25.06.2009 г. за утвърждаване цените на електрическата енергия, считано от 01.07.2009 г. - 165.66KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-22 от 25.06.2009 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.07.2009 г. - 526.26KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-21 от 15.06.2009 г. за утвърждаване на цени за В и К услугите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив. - 228.37KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-017 от 15.06.2009 г. за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2009 г. – 01.07.2010 г. - 205.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-3 от 08.06.2009 г. за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приети с Решение № П-1 от 14.05.2009 г., обн. ДВ. бр. 42 от 05.06.2009г. - 229.3KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.05.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Юг" АД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. - 257.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И4-Л-164 от 28.05.2009 г. за изменение на лицензия за дейността "разпределение на природен газ" на "Газоснабдяване Асеновград" АД. - 151.92KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-2 от 01.06.2009 г. за определяне на коефицент kp по чл. 83, ал. 4 от приетите с Решение № П-1/14.05.2009 г. на ДКЕВР Правила за търговия с електрическа енергия. - 149.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Р-074 от 14.05.2009 г. за изменение и допълнение на Решение № Р-074/11.02.2008 г за освобождаване на българската отсечка от проекта за газопровод "Набуко" от правилата за регулиран достъп на трети страни. - 226.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.05.2009 г. за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия. - 201.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-15 от 12.05.2009 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез нисконапорни осови ВЕЦ. - 213.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-14 от 12.05.2009 г. за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена чрез  нисконапорни руслови ВЕЦ. - 267.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Нови Пазар. - 256.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Варнагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово". - 256.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Търговище. - 221.56KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-10 от 27.04.2009 г. за изменение цените на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Благоевград. - 206.21KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-234 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД за териториите на община Елин Пелин. - 120.48KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-154  от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Каварна газ" ООД за територията на община Каварна. - 121.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-153 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Примагаз" АД, за територията на община Варна – за кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово". - 120.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-148 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Монтанагаз" АД за територията на община Монтана. - 121.63KB
PDF документ Решение Решение на ДКЕВР № И1-Л-143 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Камено-газ" ЕООД за  територията на община Камено. - 120.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И2-Л-132 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Черноморска технологична компания" АД, за  обособена територия "Добруджа" и териториите на общините Добрич и Тервел. - 123.46KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-131 от 27.04.2009 г. за издаване на лицензии за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на "Черноморска технологична компания" АД, за  територията на регион "Мизия". - 122.91KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Софиягаз" ЕАД  за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище. - 231.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-08 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ от през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ за обособена територия Мизия. - 230.31KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-07 от 30.03.2009 г. за определяне цена на топлинна енергия и преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "ЕНЕРГОКОНСУЛТ" АД, гр. София. - 185.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-06 от 30.03.2009 г. за утвърждаване пределни цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.04.2009 г. - 204.59KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30.03.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за II-то тримесечие, считано от 01.04.2009 г. - 206.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 30.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW, считано от 01.04.2009 г. - 170.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-03 от 16.03.2009 г. за утвърждаване преференциални цени на електрическата енергия, произведена чрез индиректно използване на биомаса от растителни или животински субстанции, считано от 01.04.2009 г. - 229.06KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-02 от 23.02.2009 г. за  определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "МБАЛ-Търговище" АД, гр. Търговище. - 112.19KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-299 от 16.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Щаткрафт Маркетс ГмбХ" Дюселдорф, Германия  за дейността търговия с електрическа енергия. - 211.73KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-298 от 16.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Енерджи Холд" ООД за дейността търговия с електрическа енергия. - 197.41KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-296 от 04.03.2009 г. за издаване на лицензия на "Гривко България" ООД  за дейността търговия с електрическа енергия. - 196.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-297 от 04.03.2009 г. за издаване на лицензия на "ТЕЦ Хасково" ЕАД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 232.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-001  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2008 г. - 2017 г.  на "Черноморска технологична компания" АД  за територията на на регион Мизия. - 195.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-002  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Софиягаз" ЕАД за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище. - 194.63KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-003  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Монтанагаз" АД за обособената територия на община Монтана. - 195.09KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-004  от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г.  на "Кожухгаз" АД за обособената територия на община Петрич. - 195.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-292 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на “НИМЕКС - 2004” ООД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 207.59KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-291 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на „Елика България” ООД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 152.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-290 от 02.02.2009 г. за издаване на лицензия на “НЕКО” АД за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект. - 155.14KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТПрГ-1 от 12.01.2009 г. за обявяване на конкурс за извършване на дейността ”разпределение на природен газ” на територията на община Троян. - 130.05KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-001 от 19.01.2009 г. за одобряване на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди” от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. - 111.91KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-261-03 от 19.01.2009 г. за изменение лицензията на “Полимери” АД за производство на електрическа и топлинна енергия. - 145.47KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 12.01.2009 г. за утвърждаване преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от "УНИБЕЛ" АД, гр. Пловдив, считано от 01.02.2009 г. - 172.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Р-074 от 12.01.2009 г. за изменение на решение № Р-074 от 11.02.2008 г. за изключение от прилагането на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9, чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8 и чл. 172 от ЗЕ по отношение на българската отсечка на газопровода "Набуко". - 173.89KB