За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2010 год


PDF документ Решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г. на ДКЕВР за продължаване срока на лицензии за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия за "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на Ботевград и за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Балкангаз 2000" АД. - 239.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-042 от 27.12.2010 г. за разпределение на тягова електрическа енергия през разпределителните мрежи на железопътния транспорт на държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура". - 114.68KB
PDF документ ДКЕВР определи коефициенти за обслужване на дейността по сектори. - 40.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-47 от 27.12.2010 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на "Скът" ЕООД, гр. Сливен, считано от датата на издаването на разрешение за ползване на енергийния обект по реда на ЗУТ. - 155.89KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-046 от 27.12.2010 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цена на топлинна енергия на "Топлофикация Шумен" ЕАД, считано от 01.01.2011 г. - 133.06KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-045 от 27.12.2010 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, считано от 01.01.2011 г. - 199.4KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-12 от 27.12.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за периода от 01.01.2009г. – 30.06.2009г. - 240.03KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № C-11 от 27.12.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за периода от 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. - 121.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-044 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на "Добруджа газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Генерал Тошево. - 244.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП - 09 от 27.12.2010 г. за одобряване на бизнес план за периода 2010 – 2014 г. на "Камено-газ" ЕООД - 205.77KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-043 от 27.12.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-то тримесечие на 2011 г. на "Булгаргаз" ЕАД. - 480.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц–041 от 08.11.2010 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара на "ГЕРРАД" АД, гр. Русе. - 133.87KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-128 от 20.12.2010 г. за разрешаване на "Хаос Инвест" ЕАД за започване осъществяването на лицензионната дейност "производство на електрическа енергия" - 151.75KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-127 от 20.12.2010 г. за разрешаване на "Енерго-Про България" ЕАД за учредяване на особен залог върху вземания по застрахователни полици на основание застрахователен договор № 7720449879 от 20.01.2010г. - 140.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-124 от 18.10.2010 г. относно разрешение на "Е.ОН България Мрежи" АД да изведе от експлоатация трафопост с диспечерско наименование МТП "Център". - 106.97KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-040 от 08.11.2010 г. за цени на "ДОВЕРИЕ ЕНЕРГЕТИКА" АД, "ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД" ЕАД, ТЕЦ "ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕАД. - 224KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Пр-Л-195 от 08.11.2010 г. за прекратяване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", издадена на "Енерджи Трейдинг" ЕАД – в ликвидация. - 107.88KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р - 125 от 08.11.2010 г. за разрешаване на "Ветроком" ЕООД започване осъществяването на лицензионна дейност. - 145.99KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С- 10 от 15.11.2010 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка - 99.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-322 от 20.09.2010 г. за изменение на лицензия № Л-322-01/22.02.2010г. за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на "ЕЙ И ЕС СОЛАР БЪЛГАРИЯ ЛАМБРИНОВО" ЕООД. - 148.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-340 от 27.09.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" от възобновяеми енергийни източници преди изграждане на енергийния обект на "Уинд Енерджи Каварна" ООД. - 171.38KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-037 от 27.09.2010 г. за утвърждаване на "ТЕЦ Варна" ЕАД цена за разполагаемост, считано от 06.10.2010 г. - 169.51KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц- 038 от 27.09.2010 г. относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена чрез директно използване на биомаса получена от почистване на гори, горско подрязване и подкастряне, по-специално дървесен скрап и други субпродукти, получени в резултат на дейността по управление и експлоатация на горския фонд, за електрически централи над 5 MW. - 187.23KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-039 от 29.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2010 г. на "Булгаргаз" ЕАД. - 496.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР №  Л- 336 от  23.08.2010 г. за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия”  на “Риал Стейтс” ЕООД. - 173.98KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-036 от 14.09.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІI-то тримесечие на 2008 г. на “Булгаргаз” ЕАД. - 249KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р - 120 от 14.09.2010 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог върху търговското предприятие на дружеството "ЕОЛИКА България" ЕАД. - 118.81KB
PDF документ Решение на ДКЕВР №  Л- 337 от  30.08.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия"  преди изграждане на енергийния обект на "В. Пауър" ООД. - 176.15KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц – 035 от 30.08.2010 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД, "Юлико Евротрейд" ЕООД, "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД, "Топлофикация Казанлък" АД, "Алт Ко" АД в сила от 01.09.2010 г. - 294.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Пр-Л-098 от 30.08.2010 г. за прекратяване на издадените на "Кремиковци" АД, гр. София лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия поради обявяването му в несъстоятелност. - 105.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р - 119 от 26.08.2010 г. за одобряване на "Методика за определяне на цените при дисбаланс на газопреносния оператор". - 108.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р - 118 от 16.08.2010 г. за одобряване на ограничено публикуване на информация за важни точки от преносната система на дружеството "Булгартрансгаз" ЕАД, за които се предоставя информация публично, съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) 1775/2005 - 160.27KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р - 117 от 18.08.2010 г. за временно освобождаване на преносното предприятие "Булгартрансгаз" ЕАД  от задължението му за предоставяне на достъп по чл.172, ал. 1 от Закона за енергетиката. - 126.83KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц - 034 от 23.08.2010 г. за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от "В и К" ООД, гр. Перник. - 244.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С – 09  от 18.08.2010 г. за преглед на заявления за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия съгласно наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. - 250.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-033 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Хисаря. - 307.49KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-032 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Черноморска Технологична Компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Сопот. - 306.51KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-031 от 09.08.2010 г. за утвърждаване на цени на "Неврокоп-Газ" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев. - 307.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № О-028 от 12.07.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия", изменено в заявление за издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" с условие за изграждане на енергийния обект, на "ТЕЦЕКО" ЕООД. - 171.5KB
PDF документ Решение на ДКЕВР №  Л - 332 от  12.07.2010 г. за издаване на лицензии за извършване на дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на община Хисаря и община Сопот на "Черноморска технологична компания" АД.       - 351KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП - 08 от 12.07.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация  на територията на община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г. включително на "Неврокоп-Газ" АД.   - 267.92KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  № И1-Л-095 от 12.07.2010 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, за продължаване срока на лицензия за пренос на топлинна енергия и за изменение/допълнение на лицензия за пренос на топлинна енергия, на "Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово. - 189.75KB
PDF документ Мотиви към решение на ДКЕВР № Ц –030 от 28.06.2010 г. - 383.35KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-030 от 28.06.2010 г. за утвърждаване цени на електрическа енергия в сектор "Електроенергетика" от 01.07.2010 г. - 165.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-029 от 28.06.2010 г. за утвърждаване и определяне на цени на топлинна енергия и/или електрическа енергия от комбинирано производство на дружествата в сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2010 г. - 685.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ТЕ-019 от 25.06.2010 г. за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е задължен да сключва сделки с крайните снабдители и/или обществения доставчик за периода 01.07.2010 г. – 01.07.2011 г. - 204.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-028 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІIІ-то тримесечие на 2010 г. - 213.99KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-329 от 21.06.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Енел Трейд" ЕАД. - 118.6KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № 330 от 21.06.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Енергоинвестмънт" АД. - 141.14KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-08 от 14.06.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от "Девен" АД и "Топлофикация Русе" АД. - 224.57KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-027 от 14.06.2010 г. за утвърждаване на цени на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, гр. Разград. - 190.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-026 от 14.06.2010 г. за утвърждаване на цени на "В и К" ЕООД, гр. Петрич. - 192.55KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-025 от 14.06.2010 г. за утвърждаване на цени на "Водоснабдяване и канализация-П" ЕООД – гр. Панагюрище. - 183.19KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № 328 от 31.05.2010 г.  за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на , "Интер Ню Енерджи" ЕООД - 148.01KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-196 от 31.05.2010 г.  за продължаване срока на издадената  лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на  "Пи Си Си Енергия" ЕООД.   - 148.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-07 от 20.05.2010 г. за издаване на сертификат на "Топлофикация Перник" ЕАД за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. - 136.09KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-07 от 20.05.2010 г. за утвърждаване на петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. на "ВКТВ" ЕООД, гр. Ракитово. - 142.44KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  Л-327 от  17.05.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт" от "Национална компания Железопътна инфраструктура". - 243.17KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  Ц-022 от 17.05.2010 г. за определяне преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване цени на топлинна енергия на "Декотекс" АД. - 172.24KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  Пр-Л-111 от 17.05.2010 г. за прекратяване на лицензия № Л-111-02/06.06.2001 г. за производство на топлинна енергия от "Херос" ЕООД. - 144.85KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  БП-06 от 17.05.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Балчик от "Консорциум Варна Про Енерджи" АД. - 162.43KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  И1-Л-291 от  13.05.2010 г. за изменение и допълнение на лицензия  за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на "Елика България" ООД. - 196.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  И1-Л-290 от  13.05.2010 г. за изменение и допълнение на лицензия  дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на "НЕКО" АД. - 154.94KB
PDF документ Решение на ДКЕВР  №  БП- 05 от 13.05.2010 г. за утвърждаване на петгодишен бизнес план за периода 2009-2013 г. "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище. - 196.96KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л- 326 от 26.04.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид", Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия. - 139.61KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л- 325 от 26.04.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Е.ОН Енерджи Трейдинг" СЕ, Федерална Република Германия. - 127.93KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-019 от 26.04.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков на "Комекес" АД. - 167.67KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-06 от 26.04.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Топлофикация-Сливен" ЕАД, "Топлофикация Плевен" ЕАД и "В&ВГД Оранжерии Петрич" ООД. - 206.2KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № ОУ-03 от 26.04.2009 г. за одобряване на проект за изменение и допълнение в Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД и за одобряване на изменение в Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. - 145.25KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-015 от 31.03.2010 г. за утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите на "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево. - 157.62KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-016 от 31.03.2010 г. за коригирани пределни цени, по които крайните снабдители да продават природен газ. - 145.56KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-017 от 31.03.2010 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и определяне преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. - 148.84KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-018 от 31.03. 2010 г. за определяне на преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт. - 129.69KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-05 от 12.04.2010 г.  за  издаване на  сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. - 322.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-04 от 29.03.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на "Захар" ЕАД, "Димитър Маджаров-2" ЕООД, "Унибел" АД, ЧЗП "Румяна Величкова", "Топлофикация Бургас" ЕАД и "Далкия-Варна" ЕАД. - 181.65KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-04 от 29.03.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Варна - кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово за периода до 2013 г. включително на "Примагаз" АД, гр. Варна. - 149.22KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Р-114 от 29.03.2010 г. за издаване на разрешение за учредяване на залог върху търговското предприятие на "ЕОЛИКА България" ЕАД. - 131.64KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-014 от 29.03.2010 г. за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2010 г. - 181.71KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-03 от 22.03.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода до 2013 г. на "Комекес" АД, гр. Самоков. - 150.27KB
PDF документ Решение № Р-113 от 15.03.2010 г. за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност "производство на електрическа енергия" на "Ей и Ес Гео Енерджи" ООД. - 138.71KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Л-323 от 15.03.2010 г. за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на "Далкия България" ЕАД. - 165.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-03 от 15.03.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, на "Брикел" ЕАД, "Видахим" АД, "Топлофикация София" ЕАД за "ТЕЦ София изток" и "ТЕЦ София", "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, "Топлофикация Шумен" ЕАД, "ТЕЦ Свилоза" АД и "Топлофикация Габрово" ЕАД. - 278.74KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-02 от 25.02.2010 г. за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена при комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. - 202.86KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № БП-02 от 15.02.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Сливен на "Промишлено газоснабдяване" ООД. - 191.04KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № С-01 от 15.02.2010 г. за издаване на сертификат за произход на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници на "Победа" ООД. - 120.68KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-300 от 15.02.2010 г. за изменение на лицензия за извършване на дейността "търговия с електрическа енергия" на "Арктос Енерджи" ЕООД. - 102.66KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 15.02.2010 г. за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на "Бул Еко Енергия" ООД, гр. София. - 115.21KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № И1-Л-262 от 08.02.2010 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "КОСТЕНЕЦ–ХХИ" АД, гр.Костенец. - 96.72KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-04 от 01.02.2010 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба на потребители, присъединени към газопреносната мрежа на "Булгаргаз" ЕАД за първо тримесечие на 2008 г. - 138.48KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-03 от 01.02.2010 г. за изменение на утвърдената цена на ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД, по която дружеството продава електрическа енергия на обществения доставчик, считано от 01.01.2010 г., както и за даване на разрешение за удължаване срока на действие на сключеното между "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД и "Национална електрическа компания" ЕАД споразумение за изкупуване на електрическа енергия. - 118.76KB
PDF документ Решение на ДКЕВР № Ц-01 от 18.01.2010 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на общините Кюстендил, Мездра, Петрич, Монтана, Банско и Разлог на "Овергаз Запад" АД. - 166.99KB