За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Решения за 2017 год


PDF документ Решение на КЕВР № О2-Л-141-11 от 04.08.2017 г. относно прекратяване на откритата с Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. процедура за отнемане на издадената на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“. - 367.22KB
PDF документ Решение № ПП – 14 от 09.08.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на В И К“ ЕООД, гр. Петрич за регулаторен период 2017-2021 г. - 282.46KB
PDF документ Решение № САП – 14 от 09.08.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград за регулаторен период 2017-2021 г. - 331.17KB
PDF документ Решение № БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.09.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.22MB
PDF документ Решение № БП-Ц-13 от 09.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.09.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.08MB
PDF документ Решение № НГП-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г. - 737.43KB
PDF документ Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г. - 894.69KB
PDF документ Решение № БП-7 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г. - 1.15MB
PDF документ Решение № БП-5 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Булгаргаз" ЕАД за периода 2017 г. – 2021 г., включително, за територията на Република България - 954.94KB
PDF документ Решение №БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ВиК – Златни пясъци“ ООД за развитие на дейността по предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на к.к. Златни пясъци и доставяне вода на друг ВиК оператор, за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 854.29KB
PDF документ Решение №БП-Ц-11 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Напоителни системи“ ЕАД за развитие на дейността по доставяне вода на друг ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2017 г., и за одобряване цени услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор за 2018 - 2021 г. - 847.42KB
PDF документ Решение № ПП-13 от 27.07.2017 г. на КЕВР за прекратяване на административно производство по заявление на "Булгаргаз" ЕАД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог - 412.69KB
PDF документ Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "КарловоГаз" ООД за периода от 2017 г. до 2021 г. включително, за територията на община Карлово - 749.03KB
PDF документ Решение № С-12 от 27.07.2017 г. г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 30 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. - 1.98MB
PDF документ Решение № САП – 13 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански за регулаторен период 2017-2021 г. - 299.24KB
PDF документ Решение № САП – 12 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К - Кресна“ ЕООД за регулаторен период 2017-2021 г. - 293.68KB
PDF документ Решение № САП – 11 от 26.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „ВиК – Стенето“ ЕООД, гр. Троян за регулаторен период 2017-2021 г. - 303.14KB
PDF документ Решение № ПП - 12 от 26.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД за регулаторен период 2017-2021 г. - 297.06KB
PDF документ Решение № БП-Ц-10 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 989.36KB
PDF документ Решение № БП-Ц-9 от 26.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „В и К” ООД, гр. Кърджали като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.01MB
PDF документ Решение № САП – 10 от 11.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД за регулаторен период 2017-2021 г. - 353.76KB
PDF документ Решение № С-11 от 06.07.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 32 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. - 1.22MB
PDF документ Решение № БП-Ц-8 от 29.06.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД за периода 2017-2021 г. - 909.86KB
PDF документ Решение № ПП-11 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация – С" ЕООД, гр. Стрелча за регулаторен период 2017-2021 г. - 470.14KB
PDF документ Решение № ПП-10 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация - П" ЕООД, гр. Панагюрище за регулаторен период 2017-2021 г. - 477.64KB
PDF документ Решение № ПП-9 от 27.07.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "В и К Меден кладенец" ЕООД, гр. Кубрат за регулаторен период 2017-2021 г. - 472.12KB
PDF документ Решение № САП-9 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация – в ликвидация" ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2017-2021 г. - 515.4KB
PDF документ Решение № САП-8 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Исперих за регулаторен период 2017-2021 г. - 522.21KB
PDF документ Решение № САП-7 от 27.07.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград за регулаторен период 2017-2021 г. - 511.77KB
PDF документ Решение № Ц-10 от 01.06.2017 г. , относно утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия на "Видахим" АД, след отмяна на т. 26 от Решение № Ц-25 от 30.06.2015 г. с Решение № 3907 от 08.06.2016 г. по адм. дело № 7874 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 17 състав, оставено в сила с Решение № 2357 от 24.02.2017 г. по адм. дело № 9336/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 515.34KB
PDF документ Решение на КЕВР № Ц-19 от 01.07.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ - 951.57KB
PDF документ Решение на КЕВР № ТЕ-027 от 01.07.2017 г. относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители - 337.2KB
PDF документ Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, считано от 01.07.2017 г. - 2.22MB
PDF документ Решение № Ц-17 от 01.07.2017 г. на КЕВР за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и актуализиране на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от биомаса - 438.09KB
PDF документ Решение № Ц - 16/01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІII тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 721.01KB
PDF документ Решение № Ц-15 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 272.3KB
PDF документ Решение № Ц-14 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация-Перник“ АД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 255.52KB
PDF документ Решение № Ц-13 от 27.06.2017 г. на КЕВР относно отказ за изменение на действащите цени за електрическа и топлинна енергия на „Брикел“ ЕАД, утвърдени с Решение № Ц-18 от 30.06.2016 г. - 260.26KB
PDF документ Решение № Ц-12 от 27.06.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Солвей Соди“ АД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” - 441KB
PDF документ Решение № ПП - 11 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – С” ЕООД, гр. Стрелча за регулаторен период 2017-2021 г. - 285.54KB
PDF документ Решение № ПП - 10 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация - П“ ЕООД, гр. Панагюрище за регулаторен период 2017-2021 г. - 290.52KB
PDF документ Решение № ПП - 9 от 27.06.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „В и К Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат за регулаторен период 2017-2021 г. - 287.71KB
PDF документ Решение № САП – 9 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за регулаторен период 2017-2021 г. - 320.52KB
PDF документ Решение № САП – 8 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих за регулаторен период 2017-2021 г. - 326.87KB
PDF документ Решение № САП – 7 от 27.06.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за регулаторен период 2017-2021 г. - 318.13KB
PDF документ Решение № С-10 от 20.06.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. - 1.33MB
PDF документ Решение на КЕВР № Ц - 11 от 14.06.2017 г. относно определяне на преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – биомаса от дървесина, получена от дървесни остатъци, прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбинирано производство, след отмяна на т. 2 от Решение № Ц – 1 от 28.01.2015 г. с Решение № 1320 от 29.02.2016 г. по адм. дело № 4882 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 22 състав, оставено в сила с Решение № 1549 от 07.02.2017 г. по адм. дело № 5102/2016 г. по описа на Върховния административен съд на Република България - 289.26KB
PDF документ Решение №БП-Ц-7 от 09.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 991.32KB
PDF документ Решение №БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.07.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.02MB
PDF документ Решение № БП-Ц-5 от 09.06.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за периода 2017-2021 г. - 791.9KB
PDF документ Решение № БП-4 от 02.06.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Солвей Соди" АД за периода 2017–2021 г. - 1022.59KB
PDF документ Решение № Р-262 от 02.06.2017 г. на КЕВР за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия на "Девен" АД и издаване на лицензия на "Солвей Соди" АД за същата дейност - 537.23KB
PDF документ Решение № БП-Ц-4 от 30.05.2017 г. за връщане на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г. с указания за изменение на бизнес плана и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за периода 2017-2021 г. - 1.72MB
PDF документ Решение № И1-Л-356 от 30.05.2017 г. на КЕВР за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Джи Ви Ай“ ООД. - 401.47KB
PDF документ Решение № Р-261 от 23.05.2017 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог, по заявления подадени от „АСМ-БГ Инвестиции“ АД. - 398.09KB
PDF документ Решение № Р-260 от 23.05.2017 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие и издаване на разрешение за учредяване на залог, по заявления подадени от „РЕС Технолъджи“ АД. - 397.46KB
PDF документ Решение № ПП-8 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация-Дупница" EООД, гр. Дупница за регулаторен период 2017-2021 г. - 472.26KB
PDF документ Решение № ПП-7 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Бяла" ЕООД, гр. Севлиево за регулаторен период 2017-2021 г. - 469.75KB
PDF документ Решение № ПП-6 от 23.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград за регулаторен период 2017-2021 г. - 470.01KB
PDF документ Решение № САП-6 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил за регулаторен период 2017-2021 г. - 509.33KB
PDF документ Решение № САП-5 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, гр. Габрово за регулаторен период 2017-2021 г. - 510.22KB
PDF документ Решение № САП-4 от 23.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. София за регулаторен период 2017-2021 г. - 507.63KB
PDF документ Решение № Ц-9 от 17.05.2017 г. на КЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство, произведена от „Оранжерии –Петров дол“ ООД, считано от 01.06.2017 г. - 317.55KB
PDF документ Решение № С-9 от 09.05.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. - 1.77MB
PDF документ Решение № ПП-5 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа за регулаторен период 2017-2021 г. - 480.23KB
PDF документ Решение № ПП-4 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Стамболово" EООД, с. Стамболово за регулаторен период 2017-2021 г. - 483.47KB
PDF документ Решение № ПП-3 от 09.05.2017 г. за прекратяване на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "ВиК" ООД, гр. Димитровград за регулаторен период 2017-2021 г. - 484.61KB
PDF документ Решение № ПП-2 от 09.05.2017 г. на КЕВР относно прекратяване на административно производство по издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху акции от капитала на "АСМ-БГ Инвестиции" АД - 425.39KB
PDF документ Решение № САП-3 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Плевен за регулаторен период 2017-2021 г. - 512.91KB
PDF документ Решение № САП-2 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Стара Загора за регулаторен период 2017-2021 г. - 520.24KB
PDF документ Решение № САП-1 от 09.05.2017 г. за спиране на административното производство по разглеждане на бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" EООД, гр. Хасково за регулаторен период 2017-2021 г. - 518.44KB
PDF документ Решение на КЕВР № ПП-1 от 04.05.2017 г. по заявление с вх. № Е-15-24-9 от 28.02.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания“ АД (сега „Аресгаз“ АД) - 345.07KB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-488 от 12.04.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД. - 313.5KB
PDF документ Решение № БП-Ц-3 от 28.04.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.05.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.09MB
PDF документ Решение № Ц-8 от 28.04.2017 г. на КЕВР, за изменение на действащата цена на електрическата енергия, произведена от „Топлофикация Русе“ ЕАД във връзка с изменение на цената на въглищата, считано от 01.05.2017 г. - 319.56KB
PDF документ Решение №БП-Ц-2 от 26.04.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.05.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 851.43KB
PDF документ Решение № С-8 от 12.04.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. - 1.17MB
PDF документ Решение № С-7 от 12.04.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „Топлофикация Русе“ ЕАД, през периода от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г. - 346.75KB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-488 от 12.04.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД - 313.5KB
PDF документ Решение на КЕВР № Ц-7 от 07.04.2017 г. за изменение на цените на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-19 от 30.06.2016 г. - 364.43KB
PDF документ Решение № Ц-6 от 07.04.2017 г. за изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство. - 417.92KB
PDF документ Решение № Ц - 5/31.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІI тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. - 553.55KB
PDF документ Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на“Софийска вода“ АД като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., за утвърждаване считано от 01.04.2017 г. на цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г., и за одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г. - 1.1MB
PDF документ Решение № С-6 от 23.03.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 34 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. - 1.77MB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-487 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ - 361.78KB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-486 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД - 357.89KB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-485 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на „Сайт Енерджи“ ООД - 363.14KB
PDF документ Решение на КЕВР № И1-Л-474 от 16.03.2017 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" на "АГОРА ЕНЕРДЖИ" ООД - 548.98KB
PDF документ Решение на КЕВР № Л-484 от 16.03.2017 г. относно издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана балансираща група" на "ЕЛ БОНУС" ЕООД - 517.29KB
PDF документ Решение № БП – 3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г. - 523.75KB
PDF документ Решение № Ц - 4 от 16.03.2017 г. за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне цени на електрическата енергия на „Топлофикация Русе” ЕАД след отмяна на т. 4 от Решение № Ц - 11 от 30.06.2014 г. с Решение № 1166 от 24.02.2016 г. по адм. дело № 3908 от 2015 г. по описа на Административен съд София – град, 33 състав, оставено в сила с Решение № 14068 от 20.12.2016 г. по адм. дело № 4555/2016 г. по описа на Върховния административен на Република България - 290.19KB
PDF документ Решение № Ц–3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране. - 351.58KB
PDF документ Решение № С-5 от 01.03.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от 33 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. - 1.75MB
PDF документ Решение № ОУ-1 от 23.02.2017 г. на КЕВР за одобряване на "Общи условия за продажба на топлинна енергия за небитови нужди от "Топлофикация Петрич" ЕАД" и на "Правила за работа с клиенти на топлинна енергия за небитови нужди" - 520.04KB
PDF документ Решение № С-4 от 16.02.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия "Топлофикация Русе" ЕАД, през периода от 1.01.2010 г. до 31.12.2010 г. - 690.75KB
PDF документ Решение № С-3 от 15.02.2017 г. на КЕВР относно издаване на сертификати за произхода на стоката "електрическа енергия", произведена от 31 бр. дружества и/или централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия през периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. - 1.7MB
PDF документ Решение № Ц-1 от 15.02.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия на „Коген Загоре“ ЕООД. - 399.94KB
PDF документ Решение № С-2 от 03.02.2017 г. относно отмяна на Решение № С-2 от 04.02.2016 г. на КЕВР, в частта му по т.18, отнасяща се за "Топлофикация – Габрово" ЕАД и обезсилване на сертификат № ЗСК-12-03-15 за периода от 26.10.2015 г. до 31.12.2015 г., с дадени задължителни указания за "Топлофикация – Габрово" ЕАД - 586.92KB
PDF документ Решение № С-1 от 31.01.2017 г. на КЕВР относно издаване на допълнителен сертификат с № ЗСК-20-02-12 за произход на стоката "електрическа енергия", произведена от "Топлофикация – Русе" ЕАД за периода от 1.01.2012 г. до 31.12.2012 г. - 772.95KB
PDF документ Решение № БП-2 от 18.01.2017 г., относно одобряване на бизнес план на "Коген Загоре" ЕООД за периода 2017-2021 г. - 636.27KB
PDF документ Решение № БП-1 от 18.01.2017 г., относно одобряване на бизнес план на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г. - 1.58MB
PDF документ Решение № Л-483 от 18.01.2017 г., относно издаване на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" на "Коген Загоре" ЕООД - 860.38KB
PDF документ Решение № И4-Л-012 от 18.01.2017 г., относно изменение и продължаване на срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността "производство на топлинна енергия" на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр. Пловдив - 617.95KB