За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player


Съобщения по чл. 61 от АПК 2016 г.


PDF документ Съобщение с изх. № В-17-44-5/16.12.2016 г. до Тодор Павлов относно издадено Решение № ДОИ-20/26.09.2016 г. по заявление с вх. № В-17-44-5/08.09.2016 г. за достъп до обществена информация - 48.07KB
PDF документ Съобщение с изх. № Е-13-45-17/16.12.2016 г. до Христо Антонов Дамянов относно издадено Решение № Ж-80/10.11.2016 г. по жалба с вх. №Е-13-45-17/11.03.2016 г. от Христо Антонов Дамянов срещу „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ - 50.89KB
PDF документ Съобщение № С-22 от 07.12.2016 г. до Мария Димитрова, живуща на адрес: гр. София, ж.к. "Младост" 1, бл. 73, вх. 5, ет. 2, ап. 100, по повод подадена жалба срещу „Софийска вода“ АД - 48.19KB
PDF документ Съобщение № С-21 от 18.10.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Бурел“ № 42, ет. 2 - 30.57KB
PDF документ Съобщение № С-20 от 19.09.2016 г. до "ЛОНИКО" ЕООД, ЕИК 831699969, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, Хотел Диана 1, ет. 7, офис 72 - 30.6KB
PDF документ Съобщение № С-19 от 15.09.2016 г. до "ЕСТАТО КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 175280738, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ул. "Миджур" № 8 - 34.64KB
PDF документ Съобщение № С-15 от 04.07.2016 г. до "Е 3" ЕООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А, и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 1, ап. 1 - 34.85KB
PDF документ Съобщение № С-14 от 04.07.2016 г. до "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. "Искър" № 8, ет. 5, и адрес за кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. "Оборище" № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 35.87KB
PDF документ Съобщение № С-13/27.06.2016 г. до адв. Борислав Златев, пълномощник на „Джей Ар“ ООД на съдебния адрес на адв. Златев - гр. Варна, ПК 9009, ул. „Атанас Христов“ № 12, ет. 1, ап. 1 - 50.48KB
PDF документ Съобщение № С-12 от 21.06.2016 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43 - 34.11KB
PDF документ Съобщение № С-11 от 09.05.2016 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ЕООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. "Прелом" № 10, ет. 1, ап. 3 - 31.89KB
PDF документ Съобщение № С-10 от 09.05.2016 г. до "ИВАС 2008" ООД, ЕИК 200234980, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1618, район Витоша, ж.к. "Манастирски поляни", ул. "Бяло поле" № 29, къща № 6, ап. 3 - 29.83KB
PDF документ Съобщение № С-9 от 20.04.2016 г. до "ТРАНС ЕВРОЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 131399235, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1606, район Красно село, бул. "Скобелев" № 65 - 30.05KB
PDF документ Съобщение № С-8 от 20.04.2016 г. до "НЮ-КО ЗАГОРА" ЕООД, ЕИК 130535586, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 43 и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. "Витоша" № 15, ет. - 31.13KB
PDF документ Съобщение № С-7 от 20.04.2016 г. до "ВИВИД ПАУЪР" ЕАД, ЕИК 175169524, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Боянска река" № 12 - 29.38KB
PDF документ Съобщение № С-6 от 20.04.2016 г. до "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД, ЕИК 200832383, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Бурел" № 42, ет. 2 - 30.25KB
PDF документ Съобщение № С-5 от 03.02.2016 г. до "АРКТОС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 131560208, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Уилям Гладстон" № 3, вх. 1, ет. Партер, ап. 2 - 33.07KB
PDF документ Съобщение № С-4 от 03.02.2016 г. до "Е 3" ООД, ЕИК 175224159, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1619, район Витоша, ул. "Беловодски път" № 62 А и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров" № 35, ет. 1, ап. 1 - 30.82KB
PDF документ Съобщение № С-3 от 03.02.2016 г. до "ЕС ЕМ КЕЙ ЕНЕРДЖИ" АД, ЕИК 175188745, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Триадица, ул. "Солунска" № 43 и адрес за кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 1164, район Лозенец, ж.к. "Лозенец", ул. "Крум Попов" № 16, партер, офис - 33.62KB
PDF документ Съобщение № С-2 от 03.02.2016 г. до "ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД" АД, ЕИК 175164363, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. "Искър" № 8, ет. 5 и адрес за кореспонденция с НАП: Република България, гр. София 1000, район Оборище, ул. "Оборище" № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 9 - 32.37KB
PDF документ Съобщение № С-1 от 03.02.2016 г. до "ЕНЕРДЖИ БРОС" ООД, ЕИК 200609131, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1113, район Слатина, ул. "Прелом" № 10, ет. 1, ап. 3 - 31.27KB